دوره و شماره: دوره 10، شماره 35، زمستان 1395، صفحه 0-350 
1. تأثیر آموزش از راه دور مبتنی بر موک بر عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور

صفحه 1-20

فریبا درتاج؛ اسماعیل زارعی زوارکی؛ خدیجه علی آبادی؛ مهران فرج اللهی؛ علی دلاور


3. طراحی الگویی برای آموزش‌های مبتنی بر وب بر اساس عامل حضور

صفحه 35-59

عباس تقی زاده؛ جواد حاتمی؛ هاشم فردانش؛ امید نوروزی