دوره و شماره: دوره 10، شماره 34، پاییز 1395، صفحه 0-300