دوره و شماره: دوره 10، شماره 33، تابستان 1395، صفحه 0-300 
6. بررسی نقش عوامل آموزشی محیطی بر عملکرد شرکت‏های تولید محصول ارگانیک

صفحه 101-118

محمود محمدیان؛ زهره دهدشتی شاهرخ؛ وحید خاشعی؛ محمد علی داداشی