1. مرورنظام مند رهبری اثربخش دردانشگاه های علوم پزشکی

اعظم رحیم زاده کلاله؛ سعید غیاثی ندوشن؛ حمید رحیمیان؛ علی خرسندی؛ فضل اله احمدی

دوره 15، شماره 54 ، پاییز 1400

http://dx.doi.org/10.22034/jiera.2021.292251.2536

چکیده
  دانشگاه‌‌های علوم پزشکی به ‌عنوان سازمان‌های تأمین‌کننده نیروی انسانی نظام سلامت نیازمند رهبرانی اثر‌بخش به منظور ارتقاء جایگاه پزشکی کشور می‌‌‌‌باشند. هدف از انجام مطالعه حاضر، بررسی متون مرتبط با رهبری آکادمیک وتعیین شکاف‌های پژوهشی مرتبط با آن در دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران است. این مطالعه نظام‌مند با بررسی متون مرتبط ...  بیشتر

2. فراتحلیل تأثیر عوامل فردی، آموزشگاهی و خانوادگی در عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستانی

بایرامعلی رنجگر؛ مالک میرهاشمی؛ حسن پاشاشریفی

دوره 15، شماره 54 ، پاییز 1400

http://dx.doi.org/10.22034/jiera.2020.201807.2068

چکیده
  فراتحلیل حاضر نقش عوامل فردی، آموزشگاهی و خانوادگی در عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره های اول و دوم مقطع متوسطه را به طور نظام دار مرور کرد. کلیه پژوهش های چاپ شده در مجلات، سایت‌های رسمی نگهداری و آرشیو مقالات علمی در حوزه افت و پیشرفت تحصیلی جمع آوری و تعداد 65 مقاله مرتبط با در نظر گرفتن ملاک های ورود وارد تحلیل شدند. مقالات بعد از ...  بیشتر

3. طراحی و اعتبار سنجی برنامه های درسی زیباشناسانه مغز محور

مدینه علیخانی گله؛ مریم براتعلی؛ جهانبخش رحمانی؛ مهدی دهباشی

دوره 15، شماره 54 ، پاییز 1400

http://dx.doi.org/10.22034/jiera.2021.264929.2423

چکیده
  هدف از انجام تحقیق حاضر، طراحی و اعتبارسنجی برنامه‌های درسی زیبایی‌شناسانه مغزمحور بود. پژوهش حاضر با روش تحلیل محتوای کیفی، نظام مقوله بندی قیاسی به واکاوی متون و پژوهشهای بین‌المللی نو و بدیع در ارتباط با زیبایی‌شناسی مغز محور پرداخته است. حوزه پژوهش شامل کلیه منابع چاپی و الکترونیکی بوده با روش نمونه‌گیری هدفمند متوالی و از ...  بیشتر

4. تبیین مدل زمینه‌ای راهبردها و پیامدهای مزیت رقابتی مبتنی بر توانمندسازی اعضای هیات علمی و اساتید دانشگاه‌ها

صادق جهانگیری؛ مسلم چرابین؛ محمد کریمی؛ وحید ساعت چیان

دوره 15، شماره 54 ، پاییز 1400

http://dx.doi.org/10.22034/jiera.2021.268909.2445

چکیده
  توانمندسازی کادر آموزشی، مسیر توسعه و پیشرفت سازمان‌های آموزش‌محور در مواجهه با تغییرات جهانی می‌باشد. از این‌رو هدف تحقیق، تبیین مدل زمینه‌ای راهبردها و پیامدهای مزیت رقابتی مبتنی بر توانمندسازی اعضای هیات علمی و اساتید دانشگاه‌ها بود. به منظور تحقق این هدف از روش‌شناسی کیفی و روش تحقیق نظریه داده بنیاد استفاده شد. جامعه‌ی ...  بیشتر

5. ارائه مدل برای پیش‌بینی اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی بر اساس گرایش به شخصیت خودشیفته و نیاز به ارتباط با میانجی گری نیاز به تاییدطلبی در دانش‌آموزان

هایده حائری؛ سیمین بشردوست؛ هائیده صابری

دوره 15، شماره 54 ، پاییز 1400

http://dx.doi.org/10.22034/jiera.2021.237508.2343

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، ارائه مدل برای پیش بینی اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی بر اساس گرایش به شخصیت خودشیفته و نیاز به ارتباط با میانجی گری نیاز به تاییدطلبی در دانش‌آموزان بود. روش پژوهش، توصیفی و از نمونه طرح‌های همبستگی بود. جامعه آماری شامل تمامی‌دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع دبیرستان شهر تهران بود که از بین آنها با استفاده از روش خوشه‌ای ...  بیشتر

6. نقش میانجی انگیزش تحصیلی در رابطه بین باورهای هوشی و خودارزشمندی در میان دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم

محمد یمینی؛ حسین مهدیان؛ فرشته رحمتی

دوره 15، شماره 54 ، پاییز 1400

http://dx.doi.org/10.22034/jiera.2020.253349.2380

چکیده
  هدف: هدف از انجام این پژوهش تعیین نقش انگیزش تحصیلی در رابطه بین باورهای هوشی و خودارزشمندی بود. روش : تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ نحوه گرداوری داده ها در زمره پژوهش های توصیفی از نوع همبستگی و از لحاظ روش در زمره پژوهش های کمی بود. جامعه پژوهش حاضر عبارت بود از کلیه دانش‌آموزان دختر متوسطه شهر بجنورد در سال تحصیلی 1398-1397 ...  بیشتر

7. شناسایی و ارائه شبکه مضامین مربی‌گری سازمانی برای مدیران دانشگاه‌ها

مرسا آذر؛ فریبا کریمی؛ محمدعلی نادی

دوره 15، شماره 54 ، پاییز 1400

http://dx.doi.org/10.22034/jiera.2021.268616.2441

چکیده
  مربی‌گری مدیران در سازمان به عنوان یکی از روش های کارآمد در پرورش منابع انسانی، می‌تواند یک مهارت ضروری برای آموزش کارکنان و افزایش رفتارهای اثربخش کارکنان باشد. لذا هدف این پژوهش، شناسایی و ارائه شبکه مضامین مربی‌گری سازمانی برای مدیران دانشگاه‌ها بود که به روش کیفی انجام شد. روش پژوهش کیفی از نوع تحلیل مضمون با رویکرد استقرایی ...  بیشتر