1. تبیین علّی درگیری شغلی معلمان تربیت بدنی بر اساس جهت‌گیری هدف و هیجانات تدریس

الهام طباطبایی عدنان؛ علی جلیلی شیشوان؛ حسین بیگدلی؛ زهره موسی زاده

دوره 15، شماره 53 ، تابستان 1400

http://dx.doi.org/10.22034/jiera.2021.292881.2539

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، تبییندرگیری شغلی معلمانبر اساس جهت‌گیری‌های هدف با توجه به نقش میانجی هیجانات تدریس بود. از طریق نمونه‌گیری خوشه‌ای مرحله‌ای، تعداد 228 معلم دوره متوسطه خانم (135) و آقا (116) از نواحی آزموزش و پرورش تبریز انتخاب شدند. مشارکت‌کنندگان، پرسشنامه جهت گیری هدف برای تدریس(باتلر، 2007)، پرسشنامه هیجانات پیشرفت معلم (فرنزل، ...  بیشتر

2. فراتحلیل عوامل سازمانی موثر بر افزایش کارایی و انگیزش معلمان در فرایند تعلیم و تربیت

زهرا حسنی آبیز؛ مهرداد ثابت؛ نسترن شریفی؛ حسن پاشاشریفی

دوره 15، شماره 53 ، تابستان 1400

http://dx.doi.org/10.22034/jiera.2021.273793.2458

چکیده
  پژوهش حاضر به منظور بررسی عوامل سازمانی موثر بر کارایی و انگیزش معلمان انجام شد. در این پژوهش، ابتدا با استفاده از روش مرور نظام مند یافته های پژوهشی جمع آوری گردید. سپس از روش فراتحلیل برای پاسخگویی به سوالات استفاده شد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه ی پژوهش هایی است که در زمینه عوامل موثر بر کارایی و انگیزش معلمان بین سال های 95-1375 ...  بیشتر