طراحی و اعتباریابی مدل تحقق صدای دانش‌آموز بر اساس ادراک مدیران ( با رویکرد آمیخته)

طاهره محمدی؛ عادل زاهد بابلان؛ علی خالق خواه؛ مهدی معینی کیا

دوره 15، شماره 53 ، تیر 1400، صفحه 5-22

چکیده
  صدای دانش‌آموز استراتژی برای توسعه‌ی دلبستگی، تعلق خاطر و غلبه بر سکوت دانش‌آموزان است. هدف این پژوهش طراحی و اعتباریابی مدل تحقق صدای دانش‌آموز ابر اساس ادراک مدیران در مدارس ابتدایی به شیوه‌ی پژوهش آمیخته اکتشافی متوالی بود. در بخش کیفی 20 مدیر نمونه با سابقه‌ی مدیریت بالاتر از 15 سال در مقطع ابتدایی در سال تحصیلی 1400-1399 در شهر ...  بیشتر

شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های تصمیم‌گیری مدیران آموزشی سازمان آموزش‌وپرورش

حسن فاضلی؛ عباس عباس پور؛ حمید رحیمیان؛ علی دلاور

دوره 15، شماره 53 ، تیر 1400، صفحه 23-41

چکیده
  هدف پژوهش حاضر شناسایی ابعاد تصمیم‌گیری مدیران آموزشی مدارس متوسطه شهر تهران است. این پژوهش از لحاظ رویکرد آمیخته از نوع اکتشافی بود. جامعه آماری در بخش کیفی شامل 12 نفر از مدیران مدارس شهر تهران و مدیران خبره ستاد آموزش‌وپرورش بودند و روش نمونه‌گیری به‌صورت هدفمند از نوع نظری بود. جامعه آماری در بخش کمی شامل تمامی مدیران مدارس متوسطه ...  بیشتر

ارائه الگوی نظری تربیت اجتماعی کودکان براساس آیات قرآن کریم

علی اسدی؛ سید صدرالدین شریعتی؛ ابراهیم نعیمی

دوره 15، شماره 53 ، تیر 1400، صفحه 42-57

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش،ارائه الگوی نظری تربیت اجتماعی کودکان براساس آیات قرآن کریم است.روش پژوهش، توصیفی – تحلیلی است.جامعه تحلیلی شامل کلیه آیات قرآن کریم به همراه تفاسیرشان،پایگاههای اطلاعاتی مرتبط با موضوع پژوهش بوده که ابتدا شناسایی وسپس به صورت هدفمند به طور عمیق ومستمرمورد مطالعه وتجزیه وتحلیل قرار گرفت.با مطالعه آیات ...  بیشتر

واکاوی مبانی و اهداف برنامه درسی آموزش مهارت های تفکر خلاق و انتقادی در دوره ابتدایی

محمد حجتی؛ حسن صائمی؛ کاظم شریعت نیا؛ علی اصغر بیانی

دوره 15، شماره 53 ، تیر 1400، صفحه 58-71

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف استخراج مبانی و اهداف برنامه درسی آموزش مهارت های تفکر خلاق و انتقادی انجام شد. جهت انجام این پژوهش از رویکرد کیفی و روش تحلیل محتوای کیفی بهره گرفته شد. مشارکت کنندگان شامل 12 نفر از صاحب نظران و متخصصان علوم تربیتی و روانشناسی بودند که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده، مصاحبه نیمه ساختار یافته ...  بیشتر

فراتحلیل عوامل سازمانی موثر بر افزایش کارایی و انگیزش معلمان در فرایند تعلیم و تربیت

زهرا حسنی آبیز؛ مهرداد ثابت؛ نسترن شریفی؛ حسن پاشاشریفی

دوره 15، شماره 53 ، تیر 1400، صفحه 72-82

چکیده
  پژوهش حاضر به منظور بررسی عوامل سازمانی موثر بر کارایی و انگیزش معلمان انجام شد. در این پژوهش، ابتدا با استفاده از روش مرور نظام مند یافته های پژوهشی جمع آوری گردید. سپس از روش فراتحلیل برای پاسخگویی به سوالات استفاده شد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه ی پژوهش هایی است که در زمینه عوامل موثر بر کارایی و انگیزش معلمان بین سال های 95-1375 ...  بیشتر

اثربخشی آموزش صلح برشایستگی‌تحصیلی و جهت‌گیری مثبت دانش‌آموزان نسبت به مدرسه

لیلا زمانی کوخالو؛ مژگان سپاه منصور؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی

دوره 15، شماره 53 ، تیر 1400، صفحه 83-97

چکیده
  این پژوهش با هدف، بررسی اثربخشی آموزش‌صلح، برشایستگی‌تحصیلی و جهت‌گیری مثبت دانش‌آموزان نسبت به مدرسه، به روش نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با درنظر گرفتن گروه کنترل و پیگیری یک‌ماهه انجام شده است. جامعه آماری آن، دانش‌آموزان دختردوره‌اول متوسطه منطقه 19، آموزش و پرورش شهرتهران(5901 نفر) بوده که درسال تحصیلی1399-1398در ...  بیشتر

اثر بخشی رویکرد روان-آموزشی تفکر انتقادی بر سازگاری و اضطراب اجتماعی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر بجنورد

بتول قدوسیان؛ طیبه شریفی؛ مریم چرامی؛ محمود جاجرمی

دوره 15، شماره 53 ، تیر 1400، صفحه 98-109

چکیده
  حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب آموزش و پرورش با وجود آشفتگی‌های هیجانی و اجتماعی امری مشکل و غیرممکن است. اطلاعات اندکی در خصوص نقش تفکر انتقادی بر آشفتگی‌های هیجانی و اجتماعی در دسترس است. بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی آموزش گروهی تفکر انتقادی بر سازگاری و اضطراب اجتماعی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر بجنورد صورت گرفت. روش ...  بیشتر

رابطه بین باورهای غیر منطقی و مدیریت احساسات با قضاوت اخلاقی و کنترل کلاس با توجه به نقش میانجی افکار اضطرابی دبیران دوره متوسطه شهر کرمان

حسن فلاحی؛ ویدا اندیشمند؛ میترا کامیابی؛ امان اله سلطانی

دوره 15، شماره 53 ، تیر 1400، صفحه 110-126

چکیده
  این تحقیق باهدف مدل یابی معادلات ساختاری رابطه بین باورهای غیرمنطقی و مدیریت احساسات با قضاوت اخلاقی و کنترل کلاس باتوجه به نقش میانجی افکاراضطرابی دبیران بود. روش تحقیق توصیفی همبستگی بود .جامعه آماری شامل کلیه دبیران به تعداد 1400 نفردرسال تحصیلی 99- 98 بوده است. 560نفرازطریق نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها ...  بیشتر

شناسایی مؤلفه های برنامه درسی معنوی با استفاده از روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری(ISM)

فرشاد سلیمانی؛ سوسن لائی؛ محمدجواد کرم‌افروز؛ الهام کاویانی

دوره 15، شماره 53 ، تیر 1400، صفحه 127-138

چکیده
  یکی از عواملی که میتواند بهترین موقعیت را برای تبلور و رشد معنویت در افراد فراهم سازد، برنامه های درسی معنوی است. این برنامه نوعی از برنامه درسی است که مفاهیم معنویت را از طریق محتوا و برنامه های آموزشی انتقال می دهد و خواهان رسیدن به سطوح بالاتر آگاهی و معنی دار کردن زندگی است، از این رو مطالعه حاضر به شناسایی و تعیین مؤلفه های برنامه ...  بیشتر

بررسی تبیین علّی درگیری شغلی معلمان تربیت بدنی بر اساس جهت‌گیری هدف و هیجانات تدریس

الهام طباطبایی عدنان؛ علی جلیلی شیشوان؛ حسین بیگدلی؛ زهره موسی زاده

دوره 15، شماره 53 ، تیر 1400، صفحه 139-149

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، تبییندرگیری شغلی معلمانبر اساس جهت‌گیری‌های هدف با توجه به نقش میانجی هیجانات تدریس بود. از طریق نمونه‌گیریتصادفی، تعداد 228 معلم دوره متوسطه خانم (135) و آقا (116) از نواحی آزموزش و پرورش تبریز انتخاب شدند. مشارکت‌کنندگان، پرسشنامه جهت‌گیری هدف برای تدریس(باتلر، 2007)، پرسشنامه هیجانات پیشرفت معلم (فرنزل، پکران و گوئتز، ...  بیشتر

مطالعه تطبیقی برنامه‌های درسی مرتبط با سواد خواندن و نوشتن در استرالیا و نیوزیلند؛ آموزه‌هایی برای نظام آموزشی ایران

فرزانه عسکری؛ رضوان حکیم زاده

دوره 15، شماره 53 ، تیر 1400، صفحه 150-162

چکیده
  پژوهش حاضر، با هدف مطالعه تطبیقی برنامه‌های درسی مرتبط با سواد خواندن و نوشتن در استرالیا و نیوزیلند به منظور بهره‌مندی از تجارب این کشورها برای ارتقای سطح آموزش سواد در ایران در سال ۱۴۰۰ انجام شده است. رویکرد مورد استفاده در پژوهش، کیفی و از نوع تطبیقی است که در آن، کشور استرالیا و نیوزیلند، به دلیل شاخص بالای توسعه انسانی در سال ...  بیشتر

تأثیر رهبری اخلاقی در اثربخشی سازمانی مدارس با نقش میانجی توانمندسازی روان‌شناختی و خلاقیّت معلّمان

سیروس قنبری؛ حسین معجونی

دوره 15، شماره 53 ، تیر 1400، صفحه 163-178

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر رهبری اخلاقی در اثربخشی سازمانی مدارس با نقش میانجی خلاقیّت و توانمندسازی روان‌شناختی معلّمان بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود . جامعه پژوهش شامل معلّمان ناحیه 1 شیراز در سال تحصیلی 1400-1399 به تعداد 2209 نفر بودند، که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و بر مبنای فرمول کوکران نمونه‌ای به حجم 327 ...  بیشتر