1. نقش حمایت اجتماعی و رضایت از زندگی در پیش بینی فرسودگی تحصیلی

زهره صیادپور؛ فریبرز درتاج؛ علیرضا کیامنش

دوره 15، شماره 52 ، بهار 1400، صفحه 7-16

http://dx.doi.org/10.22034/jiera.2020.232329.2278

چکیده
  پژوهش حاضر، با هدف بررسی نقش حمایت اجتماعی و رضایت از زندگی در فرسودگی تحصیلی صورت گرفت. روش پژوهش از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش را دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تهران، تشکیل می‏دادند. از این جامعه، 393 دانشجو با روش نمونه‏گیری خوشه‏ای انتخاب شدند و به پرسشنامه‌های سیاهه فرسودگی تحصیلی (نسخه دانشجویان) (شافلی و دیگران، 2002)، مقیاس ...  بیشتر

2. طراحی نظام آموزشی سطوح مدیریتی شعب بانک پارسیان (روسا، معاونین و کاربران ارشد) مبتنی بر شایستگی (CBT)

مهرناز افشار؛ اصغر شریفی؛ مالک میرهاشمی

دوره 15، شماره 52 ، بهار 1400

http://dx.doi.org/10.22034/jiera.2019.166566.1775

چکیده
  هدف این پژوهش طراحی نظام آموزشی سطوح مدیریتی شعب بانک پارسیان مبتنی بر شایستگی بود. روش پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی و از نوع کاربردی بود و در آن از رهیافت ترکیبی ( کمی – کیفی) استفاده شده است. جامعه مورد مطالعه در مرحله کیفی شامل کلیه مطلعین کلیدی و خبرگان حوزه آموزشی بانک و دانشگاه و در بخش کمی تمامی رؤسا، معاونین و کاربران ارشد شعب ...  بیشتر

3. پیش‌بینی بی‌صداقتی تحصیلی بر اساس مجذوبیت تحصیلی، اهداف پیشرفت و باورهای ضمنی هوش در دوران شیوع کرونا ویروس

هانیه یاوری؛ افسانه لطفی عظیمی

دوره 15، شماره 52 ، بهار 1400

http://dx.doi.org/10.22034/jiera.2021.282281.2496

چکیده
  هدف از انحام این پژوهش، بررسی پیش‌بینی بی‌صداقتی تحصیلی بر اساس مجذوبیت تحصیلی، اهداف پیشرفت و باورهای ضمنی هوش در دوران شیوع کرونا ویروس(کووید-19) بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 1399-1398 بودند. حجم نمونه 200 نفر از این‏ افراد بر اساس فرمول پلنت از تاپاکینگ، ...  بیشتر

4. نقش ادراک از محیط کلاس، خوش‌بینی تحصیلی و هیجان‌های تحصیلی در پیش‌بینی پیوند با مدرسۀ دانش‌آموزان دختر

علی شیخ الاسلامی؛ علی رضایی شریف؛ سیده نغمه ترابی پشت‌مخی

دوره 15، شماره 52 ، بهار 1400

http://dx.doi.org/10.22034/jiera.2021.234658.2295

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش ادراک از محیط کلاس، خوش‌بینی تحصیلی و هیجان‌های تحصیلی در پیش‌بینی پیوند با مدرسۀ دانش‌آموزان دختر انجام گرفت. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعۀ آماری پژوهش را تمامی دانش‌آموزان دختر دورۀ متوسطۀ دوّم ناحیۀ یک شهر رشت در سال‌تحصیلی 99-1398 تشکیل می‌دادند که از میان آن‌ها با استفاده از روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

5. شناسایی شایستگی های توسعه حرفه ای اعضای هیئت علمی تازه استخدام شده دانشگاه های دولتی شهر تهران

سجاد جلایی فر؛ بیژن عبدالهی

دوره 15، شماره 52 ، بهار 1400

http://dx.doi.org/10.22034/jiera.2021.248410.2360

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی شایستگی‌های بالندگی حرفه‌ای اعضای هیئت علمی تازه استخدام شده دانشگاه‌های دولتی شهر تهران انجام شد. این پژوهش به لحاظ رویکرد کیفی و از حیث روش اکتشافی بود. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه متخصصان دانشگاهی اعم از مدیران گروه‌های آموزشی، روسای دانشکده‌ها، روسای دفتر برنامه ریزی، معاونین آموزشی، دفتر نظارت، ...  بیشتر

6. پیش بینی رضایت تحصیلی از طریق ویژگی‌های مثبت شخصیتی با میانجی‌گیری خودتنظیمی هیجانی در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم

دیمن خسروی؛ محمد آزاد عبداله پور

دوره 15، شماره 52 ، بهار 1400

http://dx.doi.org/10.22034/jiera.2021.267312.2440

چکیده
  هدف اصلی تحقیق حاضر پیش بینی رضایت تحصیلی از طریق ویژگی‌های مثبت شخصیتی با میانجی‌گیری خودتنظیمی هیجانی در دانش‌آموزان دختر دوره‌ی متوسطه دوم شهر مهاباد بود روش تحقیق از لحاظ هدف کاربردی بود و بر اساس نحوه جمع آوری اطلاعات توصیفی-پیمایشی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان دختر در مقطع متوسطه دوم شهرستان مهاباد در سال تحصیلی ...  بیشتر

7. بررسی رابطه توانایی‌های شناختی و ذهن‌آگاهی با خردمندی معلمان: نقش واسطه‌ای هیجانات مثبت

مهدی برزگر بفرویی؛ عزت‌اله قدم‌پور؛ سیمین غلامرضایی

دوره 15، شماره 52 ، بهار 1400

http://dx.doi.org/10.22034/jiera.2021.260437.2403

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین توانایی‌های شناختی و ذهن‌‌آگاهی با خردمندی معلمان با نقش واسطه‌ای هیجان‌های مثبت بود. روش پژهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعة آماری پژوهش همة معلمان مدارس ابتدایی شهرستان میبد به تعداد 600 نفر بود. به این منظور 375 نفر از معلمان مقطع ابتدایی شهرستان میبد با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب ...  بیشتر

8. مطالعه تطبیقی کتاب های علوم ابتدایی ایران و روسیه با رویکرد توجه به مهارتهای فرایندی

سیدامین عظیمی؛ نسیم سلیمانی

دوره 15، شماره 52 ، بهار 1400

http://dx.doi.org/10.22034/jiera.2021.249474.2366

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش بررسی تطبیقی میزان توجه به مهارتهای فرایندی در کتابهای علوم پایه اول تا سوم ابتدایی ایران و روسیه بود که در سال 1399-1400 انجام شده است. این پژوهش، توصیفی از نوع تحلیل محتوا بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه کتابهای"علوم تجربی" ایران و "دنیای اطراف ما" روسیه در پایه اول، دوم و سوم تشکیل دادند. ابزار تحلیل محتوای کتاب چک لیست ...  بیشتر

9. طراحی مدل شایستگی جهت انتخاب مدیران ارشد در وزارت آموزش و پرورش: رویکرد کیفی

مهدیه ستایش مهر؛ آزاده عسکری؛ محمدحسن پرداختچی

دوره 15، شماره 52 ، بهار 1400

http://dx.doi.org/10.22034/jiera.2021.260029.2402

چکیده
  این پژوهش باهدف، شناسایی مؤلفه‌های اصلی شایستگی مدیران ارشد وزارت آموزش‌وپرورش، جهت ارائه مدل شایستگی مطلوب و بنا به درخواست وزارت آموزش‌وپرورش ایران انجام شد. این پژوهش از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی، از نظر نحوه گردآوری داده‌ها از نوع تحقیقات توصیفی-اکتشافی و برحسب روش اجرا از نوع تحقیق‌های کیفی محسوب می‌شود. جامعه آماری ...  بیشتر

10. ارائه مدل استقلال دانشگاهی با رویکردهای دلیل گرا و علت گرا جهت کارایی دانشگاه

محمد صالحی؛ فرشیده ضامنی؛ جلوه امامی

دوره 15، شماره 52 ، بهار 1400

http://dx.doi.org/10.22034/jiera.2021.297813.2572

چکیده
  هدف این پژوهش، ارائه مدل استقلال دانشگاهی با رویکردهای دلیل‌گرا و علت‌گرا جهت کارایی دانشگاه‌ بود. این پژوهش‌ از نظر هدف، کاربردی با رویکرد آمیخته (کیفی و کمی) و با طرح اکتشافی بود که در بخش کیفی از روش مصاحبه نیمه ساختار یافته و در بخش کمی از روش توصیفی استفاده گردید. جامعه آماری در بخش کیفی اساتید خبره در زمینه موضوع پژوهش که با ...  بیشتر

11. تحلیل محتوای کتب مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی بر اساس نظریه خرد وبستر (توانمندسازی فردی در رویارویی با بحران کروناویروس)

کامران شیوندی چلیچه

دوره 15، شماره 52 ، بهار 1400

http://dx.doi.org/10.22034/jiera.2021.291312.2528

چکیده
  پژوهش پیش رو با هدف تحلیل محتوای کتب درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی بر اساس نظریه خرد وبستر در جهت ارزیابی میزان آمادگی دانش آموزان برای رویارویی یا جهان متاثر از پاندمی کروناویروس انجام شد. این پژوهش از نظر هدف، بنیادی و از نظر ماهیت، توصیفی از نوع تحلیل محتوا بود. جامعه آماری شامل کتاب مطالعات اجتماعی پایه‎ سوم تا ششم بود. به ...  بیشتر

12. شناسایی نقش دانشگاه در ایجاد اکوسیستم نوآوری

محمد زرین جویی؛ محمد علی نعمتی؛ حمیده رشادت جو

دوره 15، شماره 52 ، بهار 1400

http://dx.doi.org/10.22034/jiera.2021.230650.2269

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف شناسایی نقش های دانشگاه در ایجاد اکوسیستم نوآوری درسال 97-96 انجام شد. روش پژوهش، آمیخته اکتشافی از نوع ساخت ابزار بود. در بخش کیفی، جامعه آماری متخصصان حوزه های دانشگاه، صنعت و دولت بودند. مشارکت کنندگان برابر20 نفر با نمونه گیری هدفمند انتخاب گردیدند. در بخش کمی، جامعه آماری 440 نفر از مدیران میانی و اجرایی چهار حوزه ...  بیشتر