دوره و شماره: دوره 14، شماره 51، زمستان 1399 
2. طراحی الگوی برنامه درسی اموزش شهروندی

10.22034/jiera.2020.196674.1991

مریم گلشنی؛ بدیع الزمان مکی آل آقا؛ علاء الدین اعتماد اهری