1. ارائه الگوی ارزشیابی کیفیت آموزش ترکیبی در آموزش عالی مبتنی بر رویکرد ارزشیابی سیپ (مورد مطالعه: در واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی)

اعظم پری پور؛ محمدرضا سرمدی؛ فائزه ناطقی؛ مژگان محمدی نائینی

دوره 14، شماره 51 ، زمستان 1399، صفحه 7-22

http://dx.doi.org/10.22034/jiera.2020.228906.2263

چکیده
  مقاله حاضر با هدف ارائه الگوی ارزشیابی کیفیت آموزش ترکیبی در آموزش عالی مبتنی بر رویکرد ارزشیابی سیپ صورت گرفته است. این مطالعه از نظر هدف یک پژوهش بنیادی است که با روش پیمایش مقطعی و با رویکردی مبتنی روش پژوهش آمیخته انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل خبرگان فعال در واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد است که با روش نمونه‌گیری هدفمند ...  بیشتر

2. نقش رفتار مدنی تحصیلی در خوش‌بینی تحصیلی دانشجویان: آزمون نقش هوش اخلاقی

فخرالسادات نصیری؛ نسرین حیدری

دوره 14، شماره 51 ، زمستان 1399، صفحه 23-38

http://dx.doi.org/10.22034/jiera.2020.239457.2328

چکیده
  هدف از پژوهش بررسی تاثیر رفتار مدنی تحصیلی در خوش‌بینی تحصیلی با میانجیگری هوش اخلاقی در بین دانشجویان کارشناسی دانشگاه بوعلی سینا بود.جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دوره کارشناسی به حجم 8000 نفر بود که با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده تعداد 367 نفر انتخاب شدند. روش پژوهش توصیفی از نوع مطالعات همبستگی و مدل‌یابی ...  بیشتر

3. طراحی الگوی برنامه درسی اموزش شهروندی

مریم گلشنی؛ بدیع الزمان مکی آل آقا؛ علاء الدین اعتماد اهری

دوره 14، شماره 51 ، زمستان 1399، صفحه 39-60

http://dx.doi.org/10.22034/jiera.2020.196674.1991

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی برنامه درسی آموزش شهروندی به دانش آموزان انجام شده است. برای این منظور از روش های کمی و کیفی در قالب یک طرح آمیخته بهره برده شده است. مرحله اول پژوهش به روش کیفی از نوع نظریه مبنایی صورت گرفته است. در این مرحله 28 متخصصین حوزه های تعلیم و تربیت، برنامه ریزی درسی و علوم اجتماعی به روش زنجیره ای انتخاب شده و ...  بیشتر

4. اثربخشی بسته آموزه‌های اجتماعی لگو بر قضاوت اخلاقی و مهارت‌های اجتماعی

مهشید تجربه کار؛ مهسا عمو قدیری؛ سمیه پوراحسان

دوره 14، شماره 51 ، زمستان 1399، صفحه 61-79

http://dx.doi.org/10.22034/jiera.2020.234906.2299

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی بسته آموزه‌های اجتماعی لگوآموزشی بر قضاوت اخلاقی، مهارت‌های اجتماعی و خلاقیت دانش‌آموزان دوم دبستان شهرستان یزد بود. جامعه آماری کلیه دانش‌آموزان دوم دبستان شهرستان یزد بودند که در سال تحصیلی 1398-1397 به تعداد 1500 نفر مشغول به تحصیل بودند. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون با گروه ...  بیشتر

5. ارائه مدل ساختاری رهبری فضیلت‌گرا به منظور پیش بینی اشتیاق شغلی، رضایت شغلی و رفتارهای نوآورانه بر اساس تعهدسازمانی، جوسازمانی و راهبردهای مدیریتی (مورد مطالعه: واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران)

جمیله خاتون چراغی؛ مهدی شریعتمداری؛ فاطمه حمیدی فر؛ بهزاد شوقی

دوره 14، شماره 51 ، زمستان 1399، صفحه 81-97

http://dx.doi.org/10.22034/jiera.2020.220046.2215

چکیده
  چکیده این پژوهش با هدف ارائه مدل ساختاری رهبری فضیلت‌گرا به منظور پیش بینی اشتیاق‌شغلی، رضایت‌شغلی و رفتارهای‌نوآورانه براساس تعهدسازمانی، جوسازمانی و راهبردهای مدیریتی در سال 1398 صورت گرفت. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده‌ها توصیفی-پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه اعضای هیئت علمی واحدهای دانشگاه ...  بیشتر

6. ارائه ی الگوی ساختاری رابطه هوش معنوی با عملکرد سازمانی بر اساس مدل اچیو (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه ها و موسسات آموزشی استان کرمانشاه)

کلثوم چهری؛ مریم اسلام پناه

دوره 14، شماره 51 ، زمستان 1399، صفحه 99-117

http://dx.doi.org/10.22034/jiera.2020.218846.2205

چکیده
  هدف کلی پژوهش ارائه‌ی الگوی ساختاری رابطه هوش معنوی با عملکرد سازمانی بر اساس مدل ا چیو بود. روش پژوهش مطالعه حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل تمامی کارکنان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی استان کرمانشاه بود که نمونه پژوهش شامل 374 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی، انتخاب شدند. ابزارهای این پژوهش شامل پرسشنامه‌های ...  بیشتر

7. نقش میانجی عدالت سازمانی در ارتباط بین رهبری تحول‌آفرین و جانشین‌پروری در آموزش عالی(مورد مطالعه: دانشگاه خوارزمی)

آیت سعادت طلب؛ احمد فتح اللهی کوچه؛ حسین کریمی تبار

دوره 14، شماره 51 ، زمستان 1399، صفحه 119-136

http://dx.doi.org/10.22034/jiera.2020.239018.2324

چکیده
  چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی عدالت سازمانی در ارتباط بین رهبری تحول‌آفرین و جانشین‌پروری در آموزش عالی بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل همه مدیران (تعداد 200 نفر) دانشگاه خوارزمی بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس تعداد ۱۲۰ نفر به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌های ...  بیشتر

8. اثربخشی برنامه تعاملاتی شناختی-رفتاری مثبت‌گرا بر بهداشت روان و رضایت از شغل معلمان

محمد دربا؛ محمد حسن آسایش؛ علی علیمرادی

دوره 14، شماره 51 ، زمستان 1399، صفحه 137-157

http://dx.doi.org/10.22034/jiera.2020.241548.2333

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف بررسی اثربخشی برنامه تعاملاتی شناختی- رفتاری مثبت‌گرا به‌صورت گروهی بر بهبود بهداشت روان و رضایت از شغل معلمان شهر بوکان صورت گرفت. روش پژوهش، آزمایشی و در چارچوب طرح شبه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل تمامی معلمان مرد دوره ابتدایی شهرستان بوکان در سال تحصیلی 98-97 بود که از ...  بیشتر

9. اثر آگاهی از برند محوطه‌ها و بناهای ثبت میراث جهانی بر یادگیری تجربی کودکان از برند مقصدهای گردشگری (مورد مطالعه باغ فین کاشان)

یزدان شیرمحمدی؛ ولی محمد درینی؛ بدری سادات زاهدی

دوره 14، شماره 51 ، زمستان 1399، صفحه 159-174

http://dx.doi.org/10.22034/jiera.2020.235329.2303

چکیده
  با توجه به اهمیت گردشگری آموزشی و نقش والدین به‌عنوان تعیین کننده مقصد و ایجاد کننده انگیزه در کودکان، این پژوهش سعی دارد؛ تا به بررسی مزایای آموزش کودکان در محوطه‌ها و بناهای میراث فرهنگی بپردازد. هدفِ پژوهش حاضر بررسی تأثیر سفرهای آموزشی کودکان بر یادگیری تجربی آن‌ها است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی والدین کودکانِ (4 تا 7 سال) ...  بیشتر

10. اثربخشی یادگیری سازگار با مغز بر کارکردهای روزانه‌ حافظه و کمک‎طلبی تحصیلی دانش‏آموزان مبتلا به ناتوانی‏های یادگیری

هانیه یاوری؛ علی جلیلی شیشوان

دوره 14، شماره 51 ، زمستان 1399، صفحه 175-190

http://dx.doi.org/10.22034/jiera.2021.265243.2429

چکیده
  هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر،بررسی اثربخشی یادگیری سازگار با مغز بر کارکردهای روزانه‌ حافظه و کمک‎طلبی تحصیلی دانش‏آموزان مبتلا به ناتوانی‏های یادگیری بود.روش پژوهش: اﻳﻦ پژوهش از ﻧﻮع نیمه آزمایشی مبتنی بر طرح پیش‌آزمون ﭘﺲآزﻣﻮن با گروه کنترل بود.جامعه آماری پژوهش شامل دانش‎آموزان ابتدایی مبتلا به ناتوانی‌های یادگیری ...  بیشتر