دوره و شماره: دوره 14، شماره 50، پاییز 1399 
6. الگوی راهبردهای سه‌گانه بین‌المللی‌شدن دانشگاه‌های منتخب دولتی ایران

10.22034/jiera.2020.209530.2150

طیبه موسوی امیری؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ حمیدرضا آراسته؛ بیژن عبدالهی


8. ارائۀ الگویی چهار لایه برای امکان‌سنجی و استقرار اثربخش حکمرانی خوب در آموزش عالی

10.22034/jiera.2020.209388.2147

ریحانه پورحسن؛ حبیب الله سالارزهی؛ علیقلی روشن؛ نور محمد یعقوبی؛ مسعود دهقانی