دوره و شماره: دوره 14، شماره 48، بهار 1399 
4. طراحی مدل تعالی سازمانی دانشگاه فرهنگیان شمال شرق کشور

صفحه 59-74

10.22034/jiera.2020.198955.2010

سلیمه سادات گلابگیرنیک؛ علی معقول؛ نازیا سادات ناصری؛ مسلم چرابین