دوره و شماره: دوره 13، شماره 47، زمستان 1398 
8. شناسایی و اولویت‏گذاری عوامل مؤثر بر مرجعیت علمی دانشگاه

صفحه 133-152

10.22034/jiera.2019.173167.1816

فاطمه کوشازاده؛ احمد اکبری؛ علی معقول؛ مهدی جباری؛ علی کوشازاده