دوره و شماره: دوره 13، شماره 45، تابستان 1398 
5. موفقیت یا عدم موفقیت تحصیلی: یک مطالعه کیفی

صفحه 75-91

10.22034/jiera.2019.121575.1372

مهتاب چنگایی؛ حسین سلیمی؛ کیومرث فرحبخش؛ آسیه شریعتمدار


7. اثربخشی آموزش هوش معنوی بر مقابله با استرس و ارتباط مؤثر دانش‌آموزان

صفحه 109-125

10.22034/jiera.2019.147521.1617

بهنوش آرام فر؛ سعیده السادات حسینی؛ کریم افشاری نیا؛ کیوان کاکابرایی