تأثیر محیط یادگیری مشارکتی آنلاین مبتنی بر بازخورد همتا و آموزش استدلال ورزی بر کیفیت نگارش و بازخورد استدلالی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تکنولوژی آموزشی دانشگاه تربیت مدرس

2 استادیار دانشگاه واگنینگن هلند

3 دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر محیط یادگیری مشارکتی آنلاین مبتنی بر بازخورد همتا و آموزش استدلال­ورزی بر روی کیفیت نگارش مقاله­های کوتاه استدلالی، کیفیت بازخورد همتا و یادگیری تخصصی دانشجویان رشته علوم تربیتی بود. جامعه پژوهش کلیه دانشجویان کارشناسی رشته علوم تربیتی دانشگاه خوارزمی-واحد کرج-در سال تحصیلی 96-97 بود. از بین جامعه پژوهش 36 نفر به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد. به‌منظور اجرای پژوهش، یک محیط یادگیری مشارکتی آنلاین طراحی و تولید گردید. در این محیط آنلاین دانشجویان دو گروه ابتدا در رابطه با یک موضوع بحث­انگیز در رشته علوم تربیتی یک مقاله کوتاه استدلالی ­نوشتند و سپس در رابطه با جنبه­های مختلف این مقاله کوتاه به همدیگر بازخورد ارائه ­دادند. برخلاف دانشجویان گروه کنترل، دانشجویان گروه آزمایش قبل از نگارش و ارائه بازخورد همتا در رابطه با نگارش استدلالی آموزش دریافت ­کردند. داده­های حاصل از نگارش استدلالی و بازخورد همتای استدلالی دانشجویان با استفاده از یک طرح کدگذاری که براساس پیشینه پژوهشی مربوط به نگارش استدلالی طراحی شده بود، مورد تحلیل قرار گرفت. برای تحلیل داده­های گرداوری شده از آزمون آماری تحلیل واریانس برای اندازه­گیری مکرر استفاده شد. نتایج نشان داد که ترکیبی از آموزش نگارش استدلالی و بازخورد همتا کیفیت مقاله­های کوتاه استدلالی و کیفیت بازخورد همتای دانشجویان را افزایش می­دهد. همچنین این محیط یادگیری مشارکتی آنلاین منجر به عملکرد بهتر دانشجویان در یادگیری تخصصی شد.

کلیدواژه‌ها