موفقیت یا عدم موفقیت تحصیلی: یک مطالعه کیفی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مشاوره، دانشکده علوم تربیتی ومشاوره، دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشیار گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 گروه مشاوره، دانشکده روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران، ایران.

10.22034/jiera.2019.121575.1372

چکیده

این ﭘـﮋوﻫﺶ با هدف شناسایی پیشایندهای موّفقیّت و عدم موّفقیّت تحصیلی بر اساس تجارب زیسته دانشجویان موفق و مشروط با روش پژوهش کیفی پدیدارشناسی انجام شد. مشارکت‌کنندگان در پژوهش شامل ۱۰ دانشجوی زن و۲ دانشجوی مرد با وضعیت تحصیلی مشروط و 6 دانشجوی زن و2 دانشجوی مرد با معدل تحصیلی بالای 17بود که به‌صورت هدفمند انتخاب شدند و اطلاعات آنان از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع آوری گردید. مصاحبه‌های ضبط شده به صورت مکتوب درآمده و با روش کلایزی تجزیه و تحلیل گردید. از مصاحبه‌های دانشجویان موفق 2 مضمون عوامل فردی و عوامل اجتماعی و از مصاحبه‌های دانشجویان مشروط مضامین عوامل فردی، مشکلات آموزش، تأثیر انگیزشی منفی همسالان و مشکلات خانواده به‌دست آمد. هم‌چنین در مقایسه گروه ها، ۱۰ زیر مضمون مشترک، ولی با جهت گیری متفاوت شامل عملکرد تحصیلی قبلی، هدفمندی، علاقه به رشته تحصیلی، مهارت‌های مطالعه، تلاش، امیدواری، مکان کنترل، سازگاری با شرایط، تأثیر انگیزشی دوستان و شرایط خانواده از تحلیل‌ها انتزاع شد که می‌تواند در برنامه‌های مشاوره تحصیلی مورد توجه مشاوران قرارگیرد.

کلیدواژه‌ها