موفقیت یا عدم موفقیت تحصیلی: یک مطالعه کیفی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مشاوره، دانشکده علوم تربیتی ومشاوره، دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشیار گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 استادیار گروه مشاوره، دانشکده روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران، ایران.

چکیده

این ﭘـﮋوﻫﺶ با هدف شناسایی پیشایندهای موّفقیّت و عدم موّفقیّت تحصیلی بر اساس تجارب زیسته دانشجویان موفق و مشروط با روش پژوهش کیفی پدیدارشناسی انجام شد. مشارکت­کنندگان در پژوهش شامل ۱2 دانشجو با وضعیت تحصیلی مشروط و 8 دانشجو با معدل تحصیلی بالای 17 بود که به­صورت هدفمند انتخاب شدند و اطلاعات آنان از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع‌آوری گردید. مصاحبه­های ضبط‌شده به‌صورت مکتوب درآمده و با روش کلایزی تجزیه‌وتحلیل گردید. از مصاحبه­های دانشجویان موفق مضامین عوامل فردی و عوامل اجتماعی و از مصاحبه­های دانشجویان مشروط مضامین عوامل فردی، مشکلات آموزش، تأثیر انگیزشی منفی همسالان و مشکلات خانواده به دست آمد. هم­چنین در مقایسه گروه‌ها ۱۰ زیر مضمون مشترک شامل عملکرد تحصیلی قبلی، هدفمندی، علاقه به رشته تحصیلی، مهارت­های مطالعه، تلاش، امیدواری، مکان کنترل، سازگاری با شرایط، تأثیر انگیزشی دوستان و شرایط خانواده از تحلیل­ها انتزاع شد که می­تواند در برنامه­های مشاوره تحصیلی موردتوجه مشاوران قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها