نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان‌شناسی تربیتی

2 دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

10.22034/jiera.2014.87616

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله بر اجتناب از کمک طلبی تحصیلی دانش‌آموزان دختر پایه سوم راهنمایی است. روش پژوهش آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش‌آموزان دختر مقطع سوم راهنمایی مدارس غیرانتفاعی منطقه چهار تهران در سال تحصیلی 92-91 تشکیل می‌دادند که از میان آن‌ها با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای، 39 دانش‌آموزی که نمرات اجتناب از کمک طلبی بالایی داشتند ) یک انحراف معیار بالاتر از میانگین گروه(، انتخاب و به صورت تصادفی در یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل جایگزین شدند. به گروه آزمایشی، 10 جلسه مهارت حل مسئله آموزش داده شد؛ و گروه کنترل هیچ‌گونه آموزشی دریافت نکردند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه کمک طلبی ریان و پنتریچ استفاده شد. داده‌ها از طریق تحلیل کوواریانس مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها نشان داد که بین گروه آزمایشی و کنترل تفاوت معناداری وجود دارد، بدین‌صورت که آموزش مهارت حل مسئله، بر کاهش اجتناب از کمک طلبی تأثیرگذار بود.

کلیدواژه‌ها

حجازی، پاکدامن ) 1380 (. تأثیر اهداف پیشرفت و سطح توانایی بر رفتار و نگرشکمک طلبی تحصیلی. مجله روان شناسی 18 ، سال پنجم.
سازمان بهداشت جهانی ) 1385 (، برنامه آموزش مهارت های زندگی، ترجمه لادن فتی،فرشته موتابی، مهرداد کاظم زاده، عطوفی، تهران انتشارات دانژه.
قدم پور، عزت الله .( 1377 ) نقش باورهای انگیزشی در رفتار کمک طلبی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر سال سوم، پایان نامه ی کارشناسی ارشد .دانشکدۀ روان شناسی و علوم تربیتی.
محسنی، نیک چهره .( 1383 ) نظریه ها در روان شناسی رشد :شناخت اجتماعی ، شناخت و عواط .ف تهران: انتشارات پردیس