ارتباط سبک یادگیری با ابعاد شخصیتی دانش آموزان مراکز آموزش کشاورزی استان کرمانشاه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه رازی کرمانشاه

2 کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه

3 دانشجوی دکترای توسعه کشاورزی دانشگاه رازی

چکیده

چکیده
یادگیرندگان دارای تفاوتهای فردی مهمی در زمینه یادگیری هستند؛ در حالی که به نظر میرسد در
اغلب کلاسهای آموزشی کمتر به این مقوله مهم توجه میشود. هدف کلی این پژوهش توصیفی
همبستگی تعیین ارتباط سبک یادگیری با ابعاد شخصیتی دانشآموزان کشاورزی بود. جامعۀ آماری
که تعداد 142 نفر از (N= پژوهش دانشآموزان مراکز آموزش کشاورزی استان کرمانشاه بودند ( 1100
آنان براساس جدول کرجسی و مورگان با روش نمونه گیری تصادفی طبقهای به تفکیک جنسیت به
GEFT و ILP عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از دو پرسشنامه استاندارد
استفاده شد. براساس یافتهها، بیشتر دانشآموزان کشاورزی از سبک یادگیری مستقل از زمینه
برخوردارند و دارای ابعاد شخصیتی درونگرا، تجربی، تأملی و ادراکی هستند. ارتباط سبک یادگیری با
ابعاد شخصیتی دانشآموزان کشاورزی معنادار است. همچنین بین سبک یادگیری با جنسیت
دانشآموزان ارتباط معناداری وجود دارد. ارتباط ابعاد شخصیتی با جنسیت دانشآموزان نیز معنادار شد.
بنابراین، اغلب دانشآموزان پسر از سبک یادگیری مستقل از زمینه و دانشآموزان دختر از سبک
یادگیری وابسته به زمینه برخوردارند. دانشآموزان پسر معمولاً درونگرا و تأملی در حالی که
دانشآموزان دختر برونگرا و احساسی هستند.
 

کلیدواژه‌ها


بشارت، م، کریمی، ک، و رحیمی نژاد، ع. (1385). بررسی رابطه سبک‏های دلبستگی و ابعاد شخصیت. مجله روان‏شناسی و علوم تربیتی، 36 (2 و1)، 55-37.

شولتز، د. (1381). نظریه های شخصیت. ترجمه: یوسف کریمی و همکاران، تهران: ارسباران.

عبادی، ع. (1384). رابطه بین ریخت های شخصیتی و سبک‏های یادگیری در دانش‏آموزان سال اول مقطع متوسطه. پایان‏نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.

کریمی مونقی، ح، دباغی، ف، اسکویی، ف و ویلاینن جولکانن، ک. (1388). سبک یادگیری دروس نظری: تجارب و درک دانشجویان پرستاری. فصلنامه ایرانیآموزشدرعلومپزشکی، 9(1)،50.

کلباسی، س، ناصری، م، شریف زاده، غ، و پور صفر، ع. (1387). سبک‏های یادگیری دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند. مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، 5(1)، 16-10.

محمد اسماعیل، ا. (1384). بررسی و مقایسه 16 تیپ شخصیتی دانشجویان ایرانی و هندی. فصلنامه روان‏شناسی و علوم تربیتی، 35 (1).134-121.

موسوی، ح و جوادی، ر. (1390). عوامل مؤثر در بهبود یادگیری دانشجویان از دید استادان دروس بالینی رشتۀ پزشکی عمومی دانشکده بندر عباس. مجله پزشکی هرمزگان، 11(2)، 127-122. 

نجفی کلیانی، م، کریمی، ش و جمشیدی، ن. (1388). مقایسه سبک‏های یادگیری و روش‏های ترجیحی تدریس دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی فسا. مجله علمی ـ پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک. 12(4)، 94-89.

نوروزی، ص. (1386). سبک های شناختی. تدبیر، 18(184).

 همایونی، ع, کدیور، پ و عبداللهی، م. (1385). رابطه بین سبک‏های یادگیری، سبک‏های شناختی و انتخاب رشتۀ تحصیلی در دانش‏آموزان پسر دبیرستانی، فصلنامه روان‏شناسان ایرانی، (10)3.144-137.

ولی زاده، ل؛ فتحی آذر، ا؛ و زمان زاده، و. (1386). ارتباط ویژگی های یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانشجویان پرستاری و مامایی، فصلنامه ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 7 (2).450-443.

Caglayan, H.S. (2011). The investigation of academician's learning style in school of physical education and sports in Turkey. Educational Research and Reviews, 6(3).326-333.

Carroll, R. (2005). Helping to define graduate education: the APS/ACDP list of professional skills for physiologists and trainees. Advances in Physiology Education, 29, 56.

Collins, JB, Selinger, SJ, & Pratt DD. (2009). How do perspectives on teaching vary across disciplinary majors for Students enrolled in teacher preparation? [Cited 2009 March 6]. Available from: http://teachingperspectives.com/PDF/howdoteachers.pdf

Davis, G. A. (2006). Learning styles and personality type preferences of Community development extension educators. Journal of Agricultural Education, 47(1).90-99.

Felder, R.M., Felder, G.N, & Dietz E.J. (2002). The Effects of Personality Type on       Engineering Student Performance and Attitudes.Journal of Engineering Education, 91(1), 3–17

Garger, S., & Guild, p. (1984). Learning styles: The critical difference. Curriculum Review. 23(1).

Garton, B. L., Thompson, G. W., Cano, J. (1997). Agriculture teachers and Students: In concert or conflict? Journal of Agricultural Education, 38(1).38-44.

Lawrence, G. (1984). A synthesis of learning research involving MBTI. Journal of Psychological Type, 8, 2-15.

Myers – Briggs. (1998). Type Indicator and academic achievement in Engineering Education. Journal of Applied Engineering, 14(5): 311-315.

Teevan, CJ. & Schlesselman L. M, (2011). Index of Learning Styles in a U.S. School of Pharmacy Received (first version): Available from: http://www.pharmacypractice.org/

Timmons, J.A., (2005). New Venture Creation. Boston, Irwin McGraw-Hill.26-32.

Torres, R. M., & Cano, J. (1994). Learning styles of students in a college of agriculture. Journal of Agricultural Education, 35(4).61-66.

Whittington, M. S., & Raven, M. R. (1995). Learning and teaching styles of student teachers in the Northwest. Journal of Agricultural Education, 36(4).10-17.

Witkin, H. A., Oltman, P. K., Raskin, E., & Karp, S. A. (1971). A manual for the embedded figures tests. Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Prees, Inc.

Witkin, H. A. (1976). Cognitive style in academic performance and in teacher-student relations. In S. Messick and Associates (Ed.), Individuality in Learning (pp. 38-72). San Francisco: Jossey Bass Publishers

Wehrwein,A., Heidi, L. & Stephen E. D (2007).Gender differences in learning style preferences among undergraduate physiology students, Advances in Physiology Education, 31, 153-157.

Zimmerman A. P, Johnson R. G., Hoover, T. S., Hilton J. W., Heinemann P. H. R. & Buckmaster, D. (2006).Comparison of Personality Types and Learning Styles of Engineering Students, Agricultural Systems Manna Gerent Students, And Faculty  in   an  Agricultural And  Biological  Engineering  Department, American Society of Agricultural and Biological Engineers, 49(1): 311−317.