مدل سازی تأثیر راهبردهای انگیزشی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان آموزش از دور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

2 دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی اثرات مستقیم و غیر مستقیم مؤلفههای انگیزشی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان
سیستم آموزش از دور انجام گرفت. جامعۀ آماری این پژوهش را دانشجویان ترم سوم و بالاتر دانشگاه پیام نور
در نیمسال دوم سال تحصیلی 89 1388 تشکیل میداد که در سراسر کشور در مقاطع کارشناسی، کارشناسی
ارشد و دکترا در رشتههای مختلف مشغول تحصیل بودند. روش نمونهگیری از نوع خوشهای چند مرحلهای
و خوشهای بودن α = 0/ بود. حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی مورگان، با در نظر گرفتن خطای 05
روش نمونهگیری برابر 476 نفر محاسبه شد که به ترتیب از دانشگاه پیام نور استان تهران، استان گیلان و استان
اردبیل، 283 نفر معادل 59 درصد ، 118 نفر معادل 25 درصد و 75 نفر معادل 16 درصد انتخاب شدند. روش
پژوهش از نوع مطالعات توصیفی همبستگی بود. برای جمعآوری دادهها، بخشی از پرسشنامه راهبردهای
ساختۀ پینتریچ، اسمیت، گارسیا، و مککیچی مربوط به مقیاس انگیزش (MSLQ) انگیزش برای یادگیری
0 محاسبه شد. همچنین نتایج تحلیل / استفاده شد. پایایی پرسشنامه در این مطالعه با روش آلفای کرونباخ برابر 86
عاملی تأییدی نشان داد که بارهای عاملی گویههای پرسشنامه در تبیین مؤلفهها از نظر آماری معنادار هستند.
یافتههای پژوهش نشان داد که مدل پژوهش، 56 درصد واریانس پیشرفت تحصیلی را تبیین میکند. بالاترین
پس از آن بین ؛(P < 0/01 ،t = 14/5 ،β = 0/ ضریب مسیر بین خودکارامدی و جهتگیری درونی هدف ( 96
به دست آمد. اما ضریب مسیر (P < 0/01 ،t = 8/3 ،β = 0/ اضطراب امتحان و جهتگیری بیرونی هدف ( 78
معنادار (P > 0/05 ،t = - 0/41 ،β = - 0/ محاسبه شده بین جهتگیری بیرونی هدف و پیشرفت تحصیلی ( 02
نبود.

کلیدواژه‌ها


البرزی، شهلا و دیبا سیف. (1381). رابطه باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری و برخی از عوامل جمعیتی با پیشرفت تحصیلی گروهی دانشجویان علوم انسانی در درس آمار. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، شماره اول، 73-82.
سیف، دیبا؛ لطیفیان، مرتضی. (1383). بررسی رابطه باورهای انگیزشی و راهبردهای خودنظم دهی دانشجویان در درس ریاضی. مجلۀ روان‏شناسی ، 8(32)، 404-420.
دیره، عزت؛ بنی جمالی، شکوه‏السادات. (1388). بررسی سهم عوامل انگیزشی بر استفاده از راهبردهای شناختی و فراشناختی در فرایند یادگیری. مطالعات روان شناختی ، 5(3):47-62.
رضایی، اکبر؛ سیف، علی اکبر. (1384). نقش باورهای انگیزشی، راهبردهای یادگیری و جنسیت در عملکرد تحصیل. فصلنامۀ تعلیم و تربیت، شماره 84، 58-83.
عابدینی، یاسمین؛ باقریان، رضا؛ کدخدایی، محبوبه‏السادات. (1389). بررسی رابطه باورهای انگیزشی و راهبردهای شناختی - فراشناختی با پیشرفت تحصیلی: آزمون مدل های رقیب. فصلنامه تازه‏های علوم شناختی، 12(3)، 34-48.
محمدی، رضا؛ فتح­آبادی، جلیل؛ یادگارزاده، غلام­رضا؛ میرزامحمدی، محمد حسن؛ پرند، کورش. (1386). ارزشیابی کیفیت در آموزش عالی: مفاهیم، اصول، روش‏ها و معیارها. تهران: مرکز انتشارات سازمان سنجش آموزش کشور.
هومن، حیدرعلی. (1387). مدل­یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم­افزار لیزرل. تهران: سمت.
 
Artino, A. R. (2008). A conceptual model of self- regulation online. Academic Exchange Quartery. 12(4): 41—54.
Beno, B. A. (2004). The role of student learning outcomes in accreditation quality review. New Direction for community colleges, 126, 65—72.
Campbell, M. M. (2007). Motivational systems theory and the academic performance of college students. Journal of College Teaching & Learning, 4(7), 78 – 85.
ChanLin, L. (2009). Applying motivational analysis in a Web-based course. Innovations in Education and Teaching International, 46(1), 91-103. 
Duncan, T. G., & McKeachie, W. J. (2005). The Making of the motivated strategies for learning questionnaire. Educational Psychologist, 40(2), 117 — 128.
Dungun, B., & Curry, K. J. (2006). Motivation and learning strategies of students in distance education. Journal of the Mississippi Academic of Sciences, 9(2), 22—28.
Ergul, H. (2004). Relationship between student characteristics and academic achievement in distance education and application on students of Anadolu University. Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE, 5(2), 49—63.
Farajollah, M. & MoeniKia, M. (2010). The comparative study of students support services of Payame Noor University of Iran, Allama Iqbal Open University of Pakistan and United Kingdom Open University. World Applied Sciences Journal, 9 (5), 494—498.
Forgas, J. P. (2000). Feeling thinking: Summary and integration. In J. P. Forgas (Ed.), Feeling and thinking, the role of affect in social cognition. (pp. 387-406) New York: Cambridge, University Press.
Hill, R. J., & Raven, A. (2000). Online learning communities: If you build them, will they stay? ITforum Papers, 46. Available online at: http://it.coe.uga.edu/itforum/paper46/paper46.htm (accessed 17 January 2010).
Keegan, D. (1990). Foundations of distance education. (2nd edition). New York: Routledge.
Keller, J., & Suzuki, K. (2004). Learner motivation and E-learning design: a multinationally validated process. Learning, Media and Technology, 29(3), 229 — 239.
Kosnin, A. M. (2007). Self- regulated learning and academic achievement in Malaysian undergraduates. International Education Journal, 8(1), 221—228.
Latanich, G., Nonis, S. A. & Hudson, G. I. (2001). A profile of today's distance learners: An investigation of demographic and individual difference variables of distance and non-distance learners. Journal of Marketing For Higher Education, 11(3), 1 — 16
Lee, J. K. (2008). The effects of regulated learning strategies and system satisfaction regarding learner,s performance. Information and Management, 40, 133-146.
Lee, John Chi-kin, Yin, H., & Zhang, Z. (2010). Adaptation and Analysis of Motivated Strategies for Learning Questionnaire in the Chinese Setting, International Journal of Testing, 10(2), 149 — 165.
Linnenbrink, E. A., & Pintrich, P. R. (2002). Motivation as an enabler for ac­ademic success. School Psychology Review, 31(3), 313–327. Liu, M. (2003). Enhancing learners’ cognitive skills through multimedia de­sign. Interactive Learning Environments, 11(1), 23–39.
Phan, H. P. (2009). relations between goals, self-efficacy, critical thinking and deep processing strategies: a path analysis. Educational Psychology, 29(7), 777 — 799.
Pintrich, P. R., & Schunk, D. H. (2002). Motivation in education: Theory, research, and applications. NJ:Prentice-Hall, Inc.
Pintrich, P. R., Smith, D. A. F., García, T., & McKeachie, W. J. (1991). A manualfor the use ofthe Motivated Strategiesfor Learning Questionnaire (MSLQ). Ann Arbor: University of Michigan, National Center for Re­search to Improve Postsecondary Teaching and Learning.
Pintrich, P.R. (2003). A motivational science perspective on the role of stu­dent motivation in learning and teaching contexts. Journal of Educational Psychology, 95(4), 667–686.
Pintrich, P.R., & DeGroot, E. (1990) Motivational and self-regulated learning components of classroom academic performance. Journal of Educational Psychology, 82, 33— 40.
Reeve, J. (2008). Undestanding motivation and emotion. (5th Ed.). New York: Wiley, J.
Rovai, A. P. (2003). In search of higher persistence rates in distance education online programs. Internet and Higher Education, 6(1), 1-16.
Sankaran, S. R. & Bui, T. (2001). Impact of learning strategies and motivation on performance: A study in web-based instruction. Journal of Instructional Psychology, 28(3), 191—198.
Shin, N. & Kim, J. (1999). An exploration of learner progress and drop-out in Korea National Open University. Distance Education, 20(1), 81-95.
Simpson, O. (2004). E-learning, democracy, and social exclusion: Issues of access and retention in the United Kingdom. Global perspectives on E-learning: Rhetoric and reality (pp. 89–100). Sage Publications, Inc.
Simpson, O. (2008). Motivating learners in open and distance learning: do we need a new theory of learner support? Open Learning: The Journal of Open and Distance Learning, 23(3), 159 — 170.
Slavin R. E. (2006). Educational psychology: Theory and Practice. (8th ed.). Allyn & Bacon.
Valle, A., Nunez Perez, J. C., Gonzalez Cabanach, R., Gonzalez-Pienda Garcia, J. A., Rodriguez, S., Rosario, P., Munoz Casavid, M. A., & Cerezo, R. (2009). Academic goals and learning quality in higher education students. Spanish Journal of Psychology, 12(1), 96—105.
Yukselturk, E. & Bulut, S. (2007). Predictors for student success in an online course. Educational Technology & Society, 10 (2), 71-83.
Yukselturk, E. & Inan, F., A. (2006).  Examining the factors affecting student dropout in an online certificate program. Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE, 7(3), 75—88.
Zimmerman, B. J., & Schunk, D. H. (2008). Motivation: An essential dimension of self-regulated learning. In D. H. Schunk & B. J. Zimmerman (Eds.), Motivational and selfregulated learning: Theory, research and applications: (pp.141-168). New York: LEA.
Zusho, A., Pintrich, P. R., & Coppola, B. (2003). Skill and will: The role of motivation and cognition in the learning of college chemistry. Interna­tional Journal of Science Education, 25(9), 108 1–1094.