تحلیل ساختاری اثر سبک رهبری توزیعی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس راهنمایی پسرانه شهر تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه خوارزمی

2 دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

این پژوهش بهمنظور بررسی الگوی ساختاری اثر سبک رهبری توزیعی بر پیشرفتتحصیلی دانش آموزان با
میانجیگری خوشبینی تحصیلی معلم، رضایت شغلی معلم، تعهدسازمانی معلم، اجرا شد. به منظور اجرای
این پژوهش از مدارس راهنمایی مناطق بیستگانه شهر تهران، نمونه متشکل از 406 معلم پایه سوم راهنمایی
انتخاب شد. معلمان شرکتکننده در این پژوهش به پرسشنامههای پژوهش پاسخ دادند. پیشرفت تحصیلی
دانشآموزان بر اساس نمرات آنها در دروس علوم و ریاضی اندازهگیری شد. تحلیل عاملی تأیی دی الگوی
اندازهگیری متغیر نهفته را تأیید کرد. در این پژوهش ، اثر سبک رهبری توزیعی و متغیرهای میانجی گر بر
پیشرفتتحصیلی در قالب الگوی مفروض و همچنین الگوی نهایی مورد تحلیل قرار گرفت . پنج شاخص
تقریب ریشه میانگین ،(GFI ) نیکویی برازش ،(CFI) برازش مقایسه ای ،( X اصلی شامل خی دو ( 2
برای گزارش میزان برازش الگوی (AGFI ) و نیکویی برازش تطبیقی (RMSEA) مجذورات خطا
مفروض پژوهش بررسی و گزارش شد. نتایج نشان داد که الگوی مفروض از برازش نسبتاً خوبی برخوردار
است ولی یکی از مسیرهای مفروض معنادار نمیباشد. با اصلاح الگو و ارائه الگوی نهایی، تمام تأ ثیرات
0 از / مستقیم و غیرمستقیم و کل بر آن معنادار بود. بهطورکلی این الگو برازش خوبی با داده نشان داد و 11
واریانس پیشرفتتحصیلی را تبیین کرد. نتایج این پژوهش اهمیت توجه به اثر غیرمستقیم به سبک رهبری
توزیعی را با توجه به متغیرهای میانجیگر را نشان میدهد

کلیدواژه‌ها


رابینز، استیفن ) (1385رفتار سازمانی، ترجمه علی پارسائیان و محمد اعرابی :دفتر پژوهشهای
فرهنگی .
نیز آبادی، حسن رضا) (1389نقش مدیران در پیشرفتتحصیلی دانشآموزان مـدارس ابتـدایی
پسرانه شهر تهران: آزمون اثر سبک رهبری تحولی. فصـلنامه نـوآوریهـای آموزشـی ،،34
89-126
قاسمی، وحید ) (1389مدلسـازی سـاختاری در پـژوهشهـای اجتمـاعی. انتشـارات جامعـه
شناسان.
هومن، حیدرعلی ) (1384مدل یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم افـزار لیـزرل. انتشـارات
سمت.
Abad Perillo, M. (2005). Empowered Principals' Decision-Making Styles,
Teacher's Job Satisfaction and Student Academic Achievement. A
Journal of Basic Education, 3(1), 114-128.
Alterman , A . Engle , N & Petegem , K . Verhaeghe , J (2007) The wellbeing of teacher in Flanders: The importance of a Supportive School
Culture. Educational Studies . 33. 285-297.
Beard, K., Hoy, w., & Hoy, w. (2010). Academic optimism of individual
teachers: Confirming a new construct. Teaching and Teacher Education,
26, 136-1144.
Bevel, R. (2010). The effects of academic optimism on student academic
achievement in Alabama: for the degree of Doctor of Education in the
Department of Educational Leadership ,Policy, and Technology Studies
in the Graduate School of The University of Alabama.
Bogler, R. (2001). The influence of leadership style on teacher job
satisfaction. Educational Administration Quarterly, 37(5), 662-683.
Bogler, R. (2002). Two profiles of schoolteachers: A discriminate analysis of
job satisfaction. Teaching and Teacher Education, 18(6), 665-673.
Bogler , R (2005) Satisfaction of Jewish and Arab teacher in Israel. Journal
of School Psychology. 145. 19-33
chang, H. (2011). A study of the relationships between distributed
leadership, teacher academic optimism and student achievement in
Taiwanese elementary schools. School Leadership and Management,
31(5), 491-515. 

Dannetta, V. (2002). What Factors Influence a Teacher's Commitment to
Student Learning? Leadership and Policy in Schools, 1(2), 144-171.
Day, C., Sammons.P, Hopkins, D., Harris, A., Leithwood, k., Gu, Q., et al.
(2009). The Impact of School Leadership on Pupil Outcomes Final
Report: University of Nottingham. .
Fahy, P., Wu, H., & Hoy, w. (2009). Individual academic optimism of
secondary teachers: A new concepts and its measure.: (Research
Report).
Firestone, A., & Pennell, R. (1993). Teacher commitment, working
conditions and differential incentive policies. Review of Educational
Research, 63, 489-525.
Goddard , R. Hoy , W. Woolfolk , A (2002) Collective Teacher Efficacy Its
Meaning, Measure, and Impact on Student Achievement. American
Educational Research Journal. 37. 479-507.
Griffith, J. (2004). Relation of principal transformational leadership to
school staff job satisfaction,staff turnover, and school performance.
Journal of Educational Administration, 42(3), 333-356.
Gronn, P. (2000). Distributed Properties A New Architecture for Leadership.
Educational Management & Administration, 28(3), 317-338.
Gronn, P. (2002). Distributed leadership as a unit of analysis. Distributed
leadership as a unit of analysis, The Leadership Quarterly 13, 423-451.
Hallinger , P., & Heck , R. (1996). Reassessing the principalʹs role in school
effectiveness: A review of empirical research, 19801995. Educational
Administration Quarterly, 32(1), 5-44.
Hallinger , P., & Heck , R. (1998). Exploring the Principal's Contribution to
School Effectiveness 1980-1995. School Effectiveness and School
Improvement, 9(2), 157-191.
Harris, A. (2004). Distributed Leadership and School Improvement Leading
or Misleading? Educational Management Administration & Leadership,
32(1), 11-24.
Harris , A (2006) Opening up the ‘ Black Box’ of Leadership Practice :
Taking a Distributed Leadership. Leadership and Management . 34 (2)
37-45
Hoy , W. Tarter, C. Bliss , J(1990) Organizational Climate , School health,
and Effectiveness : A Comparative Analysis. Educational
Administration Quarterly. 26. 260-279.
Hoy, w., & Mikel, G. (2008). Educational administration: Theory, research,
and practice. 8th ed.). New York: McGraw-Hill. 

Hoy, w., Tarter, C., & Hoy, w. (2006). Academic optimism of school: A
force student achievement. American Educational Research Journal, 43,
425-446.
Hulpia, H., & Devos, G. (2009). Exploring the link between distributed
leadership and job satisfaction of school leaders. Educational Studies,
32(2), 153-171.
Hulpia, H., Devos, G., & Rosseel, Y. (2009). The relationship between the
perception of distributed leadership in secondary schools and teachers’
and teacher leaders’ job satisfaction and organizational commitment.
School Effectiveness and School Improvement, 20(291-317).
Hulpia, H., Devos, G., & Van Keen, H. (2011). The Relation Between
School Leadership From a Distributed Perspective and Teachers'
Organizational Commitment: Examining the Source of the Leadership
Function. Educational Administration Quarterly, 47(5), 728.
Hulpia, H., Devos, G., Rosseel, Y., & Vlerick, P. (2012). Dimensions of
Distributed Leadership and the Impact on Teachers’ Organizational
Commitment: A Study in Secondary Education. Journal of Applied
Social Psychology, 42(4), 1-40.
Joo , Y. (2010). The Structural Analysis of the Effects of Distributed
Leadership on Teacher Professionalism: The University of Texas at
Austin in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of
Doctor of Philosophy.
Koh, W. L., Steers, R. M., & Terborg, J. R. (1995). The effects of
transformational leadership on teacher attitudes and student
performance in Singapore. Journal of Organizational Behavior, 16(4),
319 – 333.
Kushman , J (1992) The Organizational Dynamics of Teacher workplace
Commitment : A Study of Urban elementary and middle school.
Educational Administration Quarterly. 25. 5-42
Leithwood, k., & Levin, B. (2005). Assessing School Leader and Leadership
Programme Effects on Pupil Learning:Conceptual and Methodological
Challenges, Research Report: Department For Education and Skills.
Leithwood, k., Louis, K., Anderson, S., & Wahlstrom, K. (2004). How
leadership influences student learning: The Wallace Foundation.
Retrieved September 23, 2006, from www.wallacefoundation.org.
Leithwood , K. Wahlstrom , K (2008) Linking Leadership to Student
Learning : Introduction. Educational Administration Quarterly. 44 (4)
.455-457 

 

Leithwood, k., Patten, s., & Jantzi, D. (2010). Testing a Conception of How
School Leadership Influences Student learning. Educational
Administration Quarterly, 46, 671-706.
Leithwood, k., & Riehl, C. (2005). What Do We Already Know About
Educational Leadership? : In V , Firestone & C , Riehl (Eds) , A New
Agenda for Research in Educational Leadership. Teachers College
Press.
Lok, P., & Crawford, J. (2001). Antecedents of organizational commitment
and the mediating role of job satisfaction. Journal of Managerial
Psychology, 16(8), 594-613.
Mascall, B., Straus, T., & Sacks, R. (2008). The relationship between
distributed leadership and teachers’ academic optimism. Journal of
Educational Administration, 46(2), 214-228.
McGuigan, L., & Hoy, w. (2006). Principal leadership: Creating a culture of
academic optimism to improve achievement for all students. Leadership
& Policy in school, 5(3), 203-229.
Meyer, J., & Allen, N. (1997). Commitment in the Workplace: Thousand
Oaks, CA:Sage.
Michaelowa, L. (2002). Teacher Job Satisfaction,Student Achievement, and
the Cost of Primary Education in Francophone Sub-Saharan Africa:
Hamburgisches Welt-Wirtschafts-Archiv (HWWA) Hamburg Institute
of International Economics.
Mowday, R. T., Steers, R. M., & Porter, L. W. (1979). The measurement of
organizational commitment, Journal of Vocational Behavior, 14(2), 224
– 247.
Nguni, S., Sleegers, P., & Denessen, E. (2006). Transformational and
Transactional Leader ship Effects on Teachers’ Job Satisfaction,
Organizational Commitment and Organizational Citizenship Behavior in
Primary Schools: The Tanzanian Case. school Effectiveness and School
Improvement, 17(2), 145-177.
Park , I (2005) Teacher Commitment and its Effect on Student Achievement
in American High School. Educational Research and Evaluation. 11
(5).461-465.
Rossmiller, A. (1992). The secondary school principal and teachers’quality
ofwork life. Educational Management & Administration, 20(3), 132-
146.
Ross, J., & Gray, P. (2006). School Leadership and Student Achivement:
The Mediating Effects of Teacher Beliefs. Canadian Journal of
Education, 29(3), 798-822. 

Rose, R., Beh, L., Uli, J., & Idris, K. (2006). An analysis of quality of work
life(QWL) and carrer-related variable. American Journal of Applied
Sciences, 3(12), 21-59.
Sancar, M. (2009). leadership behaviors of school principal in relation to
teacher job satisfaction in north Cyprus. Procedia Social and Behavioral
Sciences, 1, 2855-2864.
Scheerens, J. (2000). Improving school effectiveness. Fundamentals of
educational planning, 68.
Smith, P., & Hoy, w. (2007). Academic optimism and student achievement
in urban elementary schools. Journal of Educational Administration,
45(5), 556-568.
Silins , H . Mulford , B (2002) Leadership and School Results , In
Leithwood, K , & Hallinger , P (2002). Second International Handbook
of Educational leadership and Administration . Norwell , M A : Kluwer
Academic Publishers . PP 561-612.
Singh, K., & Billingsley, B. (1998). Professional support and its effects on
teacher commitment. Journal of Educational Research, 91(4), 229-239.
Spillane, J. (2006). Distributed Leadership: JOSSY-BASS.
Spillane, J., Diamond, J., & Halverson, R. (2001). Investing school
leadership practice: A distriduted perspective. educational Researcher,
30(3), 23-28.
Spillane, J., Halverson, R., & Diamond, J. (2004). Toward a Theory of
Leadership Practice : A Distributed Perspective. Journal of Curriculum
Studies 36(1), 3-34.
Wagner, C (2008) Academic Optimism of Virginia School Teachers :
Relationship to Organizational Citizenship Behaviors and Student
Achievement . Dissertation Presented to The Faculty of the school of
Education. www.ProQuest. com