مقایسه تأثیر سه روش آموزش حضوری، الکترونیکی و تلفیقیبر یادگیری و یادداری دانشجویان رشته علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

3 اســـتاد دانشـــگاه، عضـــو هیئـــت علمـــی گـــروه کنـــد و کاوهـــای پـــژوهشهـــای اجتمـــاعی

چکیده

در دهههای اخیر رویکرد سنتی تدریس و یادگیری با ظهور فناوریهای نوین دچار تغییر و تحول
اساسی شده است. هدف از این پژوهش مقایسه تأثیر سه روش آموزش حضوری، الکترونیکی و تلفیقی
بر یادگیری و یادداری دانشجویان رشته علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی میباشد . روش پژوهش
حاضر از نوع نیمه آزمایشی بوده است. لازم به ذکر است که در پژوهش حاضر روش نمونه گیری
بهصورت غیر تصادفی (در دسترس و داوطلبانه) بوده و روش جایگزینی دانشجویان در گروه های
آزمایش بهصورت تصادفی بوده است. بر همین اساس، از طرح پژوهش نوع پیشآزمون- پسآزمون با
گروه کنترل پیشرفته چرخشی 1 استفادهشده است. یافتهها نشان میدهد که در پ یشآزمون بین میزان
یادگیری سه گروه تلفیقی، مجازی و حضوری تفاوت معناداری مشاهده نمیشود، ولی در پس آزمون
بین میزان یادگیری گروه تلفیقی با میزان یادگیری گروه مجازی و حضوری تفاوت معناداری مشاهده
میشود. به همین ترتیب بین میزان یادداری گروه تلفیقی با میزان یادداری گروه مجازی و حضوری
تفاوت معناداری مشاهده میشود. بر اساس یافتهها میتوان نتیجه گرفت گه یادگیری تلفیقی به شرط
اجرای درست میتوان بر میزان یادگیری تأثیر مثبتی بگذارد.

کلیدواژه‌ها


ابراهیمآبادی، حسین ) .(1387مقایسۀ تأثیر دو روش آموزش از طریق شبکه وب و
آموزش به روش سنتی سخنرانی بر یادگیری و انگیزش پیشرفتتحصیلی دانشآموزان
سال دوم دبیرستان مفید شهر تهران. رسالۀ دورة دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه
علامه طباطبا ی.ئ
اسکندری، حسین ) .(1389تبیین و نقد معرفتشناختی نظریه ارتباط گرایی بر اساس
نظریه واقعگرایی اسلامی و ارائه مؤلفههای یاددهی- یادگیری از منظر آن. رسالۀ دورة
دکتری فلسفۀ تعلیم و تربیت دانشگاه تربیت مدرس.
بوشهریان، امید؛ رضایی، محمدصادق ) .(1390ارائه معماری نوینی مبتنی بر هستان-
شناسی جهت ایجاد خودکار مسیر آموزشی الکترونیک در محیط سرویسگرا. ششمین
کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین اللملی یادگیری و آموزش الکترونیکی.-A
.10-236-1
زارعی زوارکی، اسماعیل و صفایی موحد ) .(1387یادگیری الکترونیکی در قرن .21
تهران: انتشارات علوم و فنون
زارعی زوارکی، اسماعیل و طوفانی، احسان ) .(1390یادگیری تلفیقی :رویکردی جدید
در نظام آموزشی. فصلنامه نامه آموزشعالی. سال چهارم، شمارة چهاردهم، تابستان.
.87-71 صص
زارعی زوارکی، اسماعیل. موسی رمضانی، سونیا و سعید پور، مرضیه ) .(1393یادگیری
تلفیقی در آموزشعالی تهران: انتشارات آوای نور
سرمد، زهره، بازرگان، عباس و حجازی، الهه ) ( . 1376روشهای تحقیق در علوم رفتاری،
موسسه نشر آگه، تهران.
سیف، علیاکبر ) .(1386روانشناسی پرورشی نوین: روانشناسی یادگیری و آموزش.
ویراست ششم. تهران :انتشارات آگاه.شفیع پور مطلق، فرهاد و نظری، حسین )" .(1392ارائه مدلی جهت ارزیابی راهبردهای
یادگیری الکترونیکی مؤثر بر پیشرفتتحصیلی دانشجویان". فصلنامه فناوری آموزش
جلد 8شماره 1پائیز صص 37-31
عبداالله زاده، علیاکبر ) .(1392مقایسه کارایی دوره آموزش تلفیقی، حضوری و الکترونیک
در درس ریاضی دانشآموزان دختر و پسر شهر اردبیل. فصلنامه اندیشههای نوین
تربیتی دانشگاه الزهرا. تابستان، دوره نهم شماره 9
قریب، میترا؛ سرمدی، محمدرضا؛ ابراهیمزاده، عیسی؛ زارع، حسین؛ امامی، امیرحسین و
قریب، آتوسا. ) .(1390ارتقاء تفکر انتقادی در رشته کارشناسی ارشد آموزش پزشکی
مجازی: مطالعه کیفی تجارب اساتید و دانشجویان. گامهای توسعه در آموزش
پزشکی. دوره هشتم، شماره اول، صص.32-22
کشاورز، محسن؛ رحیمی، محسن و اسماعیلی، زهره ) .(1392بررسی میزان تأثیر یادگیری الکترونیکی بر پیشرفتتحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. فصلنامه
دانشگاه علوم پزشکی تربتحیدریه. تابستان. دوره اول شماره 2
مالکی، مائده و علیآبادی، خدیجه ) .(1389تأثیر الگوهای طراحی آموزشی گانیه و پنج
مرحلهای بایبی در آموزش مبتنی بر شبکه بر یادگیری و یادداری دانشجویان.
فصلنامۀ روانشناسی تربیتی، سال پنجم، شماره .15
BakarNordin, A., & Alias, N. (2013). Learning Outcomes and Student
Perceptions in Using of Blended Learning in History. Procedia-Social
and Behavioral Sciences, 103, 577-585.
Chellani, K. (2014). The Impact of a Blended Learning Environment on
Both Content Comprehension and Content Retention (Doctoral
dissertation, CALDWELL COLLEGE).
Horton, W. (2006). E-Learning by design. USA: Pfeiffer.
Jonas, Denise & Burns, Bernadette. (2010).The transition to blended elearning. Changing the focus of educational delivery in children’s pain
management.Nurse Education in Practice 10 (2010) 1–7.
Jung. M (2008). THE EFFECT OF INTEGRATING TIME MANAGEMENT
SKILLS INTO A BLENDED DISTANCE LEARNING COURSE.
ProQuest LLC. 

Owston, R., York, D., & Murtha, S. (2013). Student perceptions and
achievement in a university blended learning strategic initiative. The
Internet and Higher Education, 18, 38-46.
Smyth, Siobhan, Houghton. Catherine, Cooney. Adeline, Casey. Dympna.
(2012) Students' experiences of blended learning across a range of
postgraduate programmes. Nurse Education Today 32 (2012) 464–468.
Staker, H., & Horn, M. B. (2012). Classifying K-12 Blended Learning.
Innosight Institute.
Staker. Heather &. Horn, Michael .B. (2012) Classifying K–12 Blended
Learning. WWW. I N NOS IGH T I N S T I T U T E .ORG.
Taylor, J. A., & Newton, D. (2013). Beyond blended learning: A case study
of institutional change at an Australian regional university. The Internet
and Higher Education, 18, 54-60