نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، گروه روانشناسی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران

چکیده

آزمون بین المللی تیمز علوم یکی از مهم‏ترین مطالعات تطبیقی است که به ارزشیابی وضعیت آموزش ریاضیات و علوم می‏پردازد. در چند دهه گذشته دانش‏آموزان ایرانی عملکردی ضعیف داشته‏اند. از این رو، هدف از این پژوهش تفکیک دانش‎‎آموزان موفق از ناموفق در آزمون تیمز براساس عوامل فردی است تا به بررسی این مورد پرداخته شود که چه عوامل فردی می‏تواند زمینه‏ساز موفقیت افراد در این ارزشیابی شود. روش انجام این پژوهش از نوع همبستگی در قالب معادله افتراقی است. جامعه آماری کل مدارس شرکت کننده در تیمز 2019 می‎باشد. نمونه آماری دانش‎آموزان کلاس چهارم ایرانی شرکت کننده می‎باشد. روش نمونه‎گیری خوشه‏ای دو مرحله‌ای طبقه‎بندی شده منظم بوده که در آزمون تیمز 2019 اجرا شده است. ابزار جمع‎آوری اطلاعات، سوالات آزمون بین‎المللی تیمز 2019، پرسشنامه‏های خانواده، دانش‏آموز، مدیر و آموزگار می‏باشد که توسط انجمن بین المللی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی (IEA) در سال 2019 انتشار یافته است. برای تجزیه و تحلیل داده‎ها از روش تحلیل افتراقی استفاده شد.یافته‏ها نشان داد تعداد کتاب با ضریب تفکیکی 630/0، علوم در مدرسه با ضریب تفکیکی 462/0، دارایی با ضریب تفکیکی 261/0، جنسیت با ضریب تفکیکی 231/0 و ریاضی در مدرسه با ضریب تفکیکی 212/0 بیشترین تاثیر را در تفکیک گروه دانش آموزان موفق از ناموفق براساس مولفه‎های فردی دارند. بنابراین داشتن کتاب‏های درسی موثر، ارائه مطالب به شکل کاربردی و یادگیری کاربردی دانش‏آموزان و وضعیت اقتصادی و دارایی جزء عوامل فردی تاثیرگذار برای رسیدن به موفقیت در آزمون تیمز است.

کلیدواژه‌ها