نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی،دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 استاد، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

3 علوم تربیتی،دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش رهبری زهرآگین مدیران در ایجاد ترومای سازمانی با میانجی‌گری رفتار منافقانه در دبیران مدارس متوسطه استان خوزستان انجام شد. روش پژوهش توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی بود. جامعه پژوهش شامل دبیران مدارس متوسطه استان خوزستان در سال 1399 به تعداد 16750 نفر بودند، از این جامعه بر مبنای فرمول کوکران نمونه‌ای به حجم 407 نفر با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شد. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه رهبری زهرآگین (Schmidt, 2008)، پرسش‌نامه ترومای سازمانی (Vivian & Hormann, 2015) و پرسش‌نامه رفتار منافقانه (هادوی‌نژاد، 1390) استفاده شد. تحلیل داده‌ها با استفاده از ضریب همبسـتگی پیرسون و مدل‌سازی معادلات ساختاری انجام شد. یافته‌ها نشان داد که رهبری‌ زهرآگین ‌مدیران دارای اثر مثبت و معنی‌دار بر ترومای سازمانی و رفتار منافقانه در دبیران مدارس متوسطه بود. هم‌چتین رفتار منافقانه دارای اثر مثبت و معنی‌دار بر ترومای سازمانی در دبیران مدارس متوسطه بود (05/0 p≤). به‌علاوه، رهبری‌ زهرآگین ‌مدیران به‌واسطه رفتار منافقانه دارای اثر غیرمستقیم، مثبت و معنی‌دار بر ترومای سازمانی در دبیران مدارس متوسطه بود (05/0 P≤). به‌طوری‌که رهبری‌ زهرآگین ‌مدیران و رفتار منافقانه 55 درصد از تغییرات ترومای سازمانی در دبیران مدارس متوسطه را تبیین ‌کردند. به نظر می‌رسد رفتار منافقانه در دبیران مدارس متوسطه در رابطه‌ی رهبری‌ زهرآگین ‌مدیران و ایجاد ترومای سازمانی نقش واسطه‌ای داشته باشد.

کلیدواژه‌ها