نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف پیش‏بینی سرزندگی تحصیلی دانش‌آموزان براساس حمایت تحصیلی و خودپنداره‏ی تحصیلی در دانش‏آموزان انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه‏ی آماری پژوهش را کلّیه‌ی دانش‏آموزان دوره‌ی متوسطه‌ی دوّم شهر اردبیل تشکیل می‏دادند که از میان آنها با استفاده از روش نمونه‏گیری تصادفی خوشه‏ای تعداد 240 دانش‏آموز ‏به عنوان نمونه انتخاب شدند که در نهایت پرسشنامه‏ی 235 دانش‏آموز قابل تحلیل بود. از پرسشنامه‌ی سرزندگی تحصیلی حسین‏چاری و دهقان‏زاده، پرسشنامه‌ی خودپنداره‌ی تحصیلی یسن‏چن و پرسشنامه‌ی حمایت تحصیلی سانذز و پلاکت برای جمع‏آوری داده‏ها استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‏ها از آزمون‏های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد. یافته‏ها نشان داد که بین حمایت تحصیلی (و مولفه‏های آن) و خودپنداره‏ی تحصیلی (و مولفه‏های آن) با سرزندگی تحصیلی دانش‏آموزان رابطه‏ی مثبت معناداری وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون آشکار کرد که تقریباً 30 درصد از کل واریانس سرزندگی تحصیلی براساس حمایت تحصیلی و خودپنداره‏ی تحصیلی قابل پیش‏بینی است که متغیر حمایت تحصیلی سهم بیشتری داشت. بنابراین، می‏توان نتیجه گرفت که حمایت تحصیلی و خودپنداره‏ی تحصیلی از متغیرهای مرتبط با سرزندگی تحصیلی دانش‏آموزان ‏می‏باشند.

کلیدواژه‌ها