نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

تعیین جایگاه و اهمیت گروه‌های آموزشی در ساختار عملیاتی دانشگاه و نقش به سزای آن در ارتقای کیفیت فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی دانشکده‌های یک دانشگاه، یکی از مسائل مهم برای دانشگاه‌ها است. برخی دانشگاه‌ها مدل‌های ساده‌ای برای رتبه‌بندی گروه‌های آموزشی ارائه کرده‌اند، اما هنوز نظام منسجم و کاملی برای رتبه‌بندی گروه‌های آموزشی در دانشگاه‌ها وجود ندارد. هدف اصلی این تحقیق ارائه مدل مناسبی جهت رتبه‌بندی گروه‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در سطح کشور بود. در این پژوهش کیفی روش‌های تحلیل محتوای کیفی و مصاحبه نیمه-ساختاریافته مورد استفاده قرار گرفت. تحلیل محتوای کیفی به شیوه استقرایی انجام شد و مصاحبه نیمه‌ساختاریافته پیرامون موضوع و نحوه امتیازدهی و رتبه‌بندی طبقه‌ها و زیر طبقه‌ها با مشارکت-کنندگان پژوهش صورت گرفت. برای تحلیل داده‌های حاصل از مصاحبه نیمه‌ساختاریافته، از روش تحلیل تفسیری استفاده شد و در نهایت مؤلفه‌های مدل و امتیازهای آن‌ها استخراج گردید. رسالت، اهداف و جایگاه سازمانی؛ دوره‌های آموزشی و برنامه‌های درسی و غیر درسی؛ هیئت‌علمی؛ دانشجویان؛ راهبردهای یادگیری/یاددهی؛ امکانات و تجهیزات آموزشی؛ پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها، سمینارها، قراردادهای پژوهشی و کرسی‌ها و دانش‌آموختگان مؤلفه‌های مدل رتبه‌بندی گروه‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی ایران بودند. نتایج حاصل از این مدل رتبه‌بندی، می‌تواند برای همه گروه‌های آموزشی و رشته‌های تحصیلی مورد استفاده قرار گیرد. هم‌چنین تدوین این مدل در قالب یک سیستم مکانیزه برای استفاده‌های مختلف نظیر مقایسه گروه‌های علمی در دانشگاه‌ها و سطح‌بندی دانشکده‌ها نیز مفید خواهد بود.

کلیدواژه‌ها