نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

2 دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

10.22034/jiera.2021.268616.2441

چکیده

مربی‌گری مدیران در سازمان به عنوان یکی از روش های کارآمد در پرورش منابع انسانی، می‌تواند یک مهارت ضروری برای آموزش کارکنان و افزایش رفتارهای اثربخش کارکنان باشد. لذا هدف این پژوهش، شناسایی و ارائه شبکه مضامین مربی‌گری سازمانی برای مدیران دانشگاه‌ها بود که به روش کیفی انجام شد. روش پژوهش کیفی از نوع تحلیل مضمون با رویکرد استقرایی بود. حوزه پژوهش 45 عنوان متن مندرج در سایت های علمی از سال های 1999 تا 2019 بود. یافته ها نشان داد بعد از حذف مضامین تکراری و تلخیص مضامین مشابه 50 مضمون پایه، سپس 9 مضمون سازمان دهنده(توسعه تعاملات سازمانی، مدیریت مشارکتی، تشکیل تیم‌های کارآمد، تاکید بر روابط انسانی، اخلاق‌ مداری، توسعه منابع انسانی، هدف مداری، تدوین شاخص‌های عملکرد ، طراحی چرخه یادگیری سازمانی) و در نهایت 3 دسته مضمون فراگیر تحت عنوان( هم‌افزایی سازمانی، رویکرد انسان‌گرایانه و فرآیندمحوری) شناسایی شد. با استفاده از نظر صاحب نظران و اساتید دانشگاه روایی محتوایی آن با استفاده از روش لاوشه بدست آمد و همه مضامین تایید شدند. همچنین با استفاده از روش هولستی پایایی این مرحله 94/0 بدست آمد. در نهایت شبکه مضامین مربی‌گری سازمانی برای مدیران دانشگاه‌ها طراحی و ارائه شد.

کلیدواژه‌ها