نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشگاه علامه طباطبائی

3 گروه پرستاری دانشکده پزشکی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

10.22034/jiera.2021.292251.2536

چکیده

دانشگاه‌‌های علوم پزشکی به ‌عنوان سازمان‌های تأمین‌کننده نیروی انسانی نظام سلامت نیازمند رهبرانی اثر‌بخش به منظور ارتقاء جایگاه پزشکی کشور می‌‌‌‌باشند. هدف از انجام مطالعه حاضر، بررسی متون مرتبط با رهبری آکادمیک وتعیین شکاف‌های پژوهشی مرتبط با آن در دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران است. این مطالعه نظام‌مند با بررسی متون مرتبط با رهبری آکادمیک اثر‌بخش در فاصله زمانی سال‌های 2009 تا 2020 درپایگاه های داده ای اریک، پابمد، اسکوپوس، وب اوساینس، امرالد، سید ، پروکوئست وگوگل اسکالروبا استفاده ازکلید واژه‌های مرتبط برگرفته ازسرعنوان های موضوعی(مش) انجام گرفت. متون مرتبط انتشار یافته(505 مقاله) بررسی و پس از حذف موارد تکراری تعداد 20 مقاله براساس معیار‌های ورود و خروج از مطالعه انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت. کیفیت مقالات واجد شرایط برای ورود به مطالعه با ابزار مرسکی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مطالعه حاضرمؤید آن است که پژوهش‌‌های انجام شده درحوزه رهبری آکادمیک در کشورمان عمدتاً مربوط به دانشگاه‌های علوم انسانی است. مطالعات انجام شده در زمینه رهبری آکادمیک در دانشگاه‌های علوم پزشکی، بیشتر به بررسی ویژگی‌ رهبران آکادمیک و سبک‌های رهبری پرداخته است. مدیران که عمدتاً پزشک می‌باشند هیچ یک از دوره‌های مدیریت و رهبری را نگذرانده‌اند و خود را نیازمند گذراندن این دوره‌ها نمی‌دانند. ازآنجا که براساس یافته های این پژوهش تنها یک مطالعه به بررسی چالش‌‌ها والزامات رهبری آکادمیک اثر بخش دردانشگاه‌های علوم پزشکی کشور پرداخته است انجام مطالعاتی با رویکردی کیفی در زمینه رهبری آکادمیک اثربخش دردانشگاه‌های علوم پزشکی که امکان بررسی عمیق تجارب، عقاید و نگرش رهبران آکادمیک را میسر می نماید ضروری است.

کلیدواژه‌ها