نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف پژوهش حاضر شناسایی ابعاد تصمیم‌گیری مدیران آموزشی مدارس متوسطه شهر تهران است. این پژوهش از لحاظ رویکرد آمیخته از نوع اکتشافی بود. جامعه آماری در بخش کیفی شامل 12 نفر از مدیران مدارس شهر تهران و مدیران خبره ستاد آموزش‌وپرورش بودند و روش نمونه‌گیری به‌صورت هدفمند از نوع نظری بود. جامعه آماری در بخش کمی شامل تمامی مدیران مدارس متوسطه اول و دوم شهر تهران بودند که 249 نفر از آنها با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختاریافته بود و برای بررسی روایی و پایایی مصاحبه و فرایند کدگذاری پایایی باز آزمون 75/0 و پایای بین دو کدگذار 77/0 استفاده و تأیید شد. همچنین در بخش کمی به‌منظور آزمودن الگوی مفهومی طراحی‌شده در مرحله کیفی از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید. پایایی ابزار با استفاده از روش آلفای کرونباخ بررسی و بالای 62/0 تأیید شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌های بخش کیفی از رویکرد داده بنیاد و کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شد. برای تحلیل داده‌های کمی نیز از آزمون t تک نمونه‌ای، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. یافته‌ها در بخش کیفی نشان داد که ابعاد تصمیم‌گیری در هشت بعد: دانش، تجربه و تخصص، بعد اخلاقی، بعد روان‌شناختی، اجتماعی، انسانی، فنی و اقتصادی دسته‌بندی‌شدند. همبستگی معناداری بین ابعاد تصمیم‌گیری مدیران آموزشی وجود داشت. بعد دانشی دارای بالاترین میانگین(49/4) و بعد روان‌شناختی پایین‌ترین میانگین(23/3) بودند.

کلیدواژه‌ها