نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی، گروه روانشناسی

2 گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 استاد مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده

این پژوهش باهدف، شناسایی مؤلفه‌های اصلی شایستگی مدیران ارشد وزارت آموزش‌وپرورش، جهت ارائه مدل شایستگی مطلوب و بنا به درخواست وزارت آموزش‌وپرورش ایران انجام شد. این پژوهش از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی، از نظر نحوه گردآوری داده‌ها از نوع تحقیقات توصیفی-اکتشافی و برحسب روش اجرا از نوع تحقیق‌های کیفی محسوب می‌شود. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان سازمانی و استادان دانشگاهی که در زمینۀ شایستگی‌های مدیریتی فعالیت داشته‌اند هست. برای نمونه‌گیری از جامعه آماری از روش نمونه‌گیری هدفمند استفاده شد. ابزار پژوهش مصاحبه نیمه ساختاریافته و روش تحلیل هم تحلیل مضمون بود. با بررسی پژوهش‌های صورت گرفته در حوزه شایستگی و اجرای مصاحبه نیمه ساختاریافته با 16 نفر از خبرگان این حوزه، تعداد 15 شایستگی برای مدیران ارشد آموزش‌وپرورش مورد تأیید قرار گرفت. 15 شایستگی مهم در سه محور جهت‌گیری وظیفه‌ای، شناختی و تعاملی شناسایی و دسته‌بندی گردید. اولین بعد شناسایی‌شده، جهت‌گیری وظیفه‌ای و به ترتیب اهمیت مشتمل بر 6 شایستگی، جهت‌گیری تعاملی در 5 شایستگی و جهت‌گیری شناختی در 4 شایستگی خلاصه و دسته‌بندی گردید. مدل نهایی ارائه‌شده می‌تواند در نظام مدیریت منابع انسانی مبتنی بر شایستگی، در وزارت آموزش‌وپرورش جهت امور آموزش، استخدام، ارزیابی عملکرد و کانون‌های ارزیابی به کار گرفته شود.

کلیدواژه‌ها