نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان‏شناسی، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی، مهاباد، ایران

2 گروه روانشناسی،دانشگاه ازاد اسلامی واحد مهاباد،مهاباد،ایران

چکیده

هدف اصلی تحقیق حاضر پیش بینی رضایت تحصیلی از طریق ویژگی‌های مثبت شخصیتی با میانجی‌گیری خودتنظیمی هیجانی در دانش‌آموزان دختر دوره‌ی متوسطه دوم شهر مهاباد بود روش تحقیق از لحاظ هدف کاربردی بود و بر اساس نحوه جمع آوری اطلاعات توصیفی-پیمایشی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان دختر در مقطع متوسطه دوم شهرستان مهاباد در سال تحصیلی 99-98 بود وحجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 348 نفر تعیین شد و به صورت الکترونیکی پرسشنامه ها بین نمونه ها توزیع شد. همچنین روش نمونه گیری در پژوهش حاضر بصورت در دسترس بوده است. از پرسشنامه‌های رضایت از تحصیل شیخ الاسلامی و احمدی (1390) ، پرسشنامه ارزش‌های فعال در عمل پترسون و سلیگمن (2004) و پرسشنامه سبکهای عاطفی هافمن و کاشدان(۲۰۱۰) برای گردآوری داده ها استفاده شد از طریق تحلیل رگرسیون چندگانه همزمان در سطح معناداری 0/05 و همچنین آزمون سوبل تجزیه و تحلیل داده ها انجام گرفت. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که ویژگی‌های مثبت شخصیتی(فضیلت خرد، شجاعت، تعالی، عدالت، انسانیت و میانه‌روی) و ابعاد خودتنظیمی هیجانی(پنهان کاری، سازش کاری و تحمل) با رضایت تحصیلی رابطه مثبت و معنی داری دارند ( 0/05≥P). همچنین خودتنظیمی هیجانی نیز با رضایت تحصیلی رابطه مثبت و معنی داری را نشان داد ( 0/05≥P)، از طرفی مشخص شد که رضایت تحصیلی از طریق ویژگی‌های مثبت شخصیتی با میانجی‌گیری ابعاد خودتنظیمی هیجانی(پنهان کاری، سازش کاری و تحمل) به صورت مثبت و معنی داری پیش بینی می شود.

کلیدواژه‌ها