ویژگیهای روانسنجی نسخة کوتاه ابزار نیرومندیهای منشی در معلمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه روانشناسی،دانشگاه ازاد اسلامی واحد مهاباد،مهاباد،ایران

10.22034/jiera.2021.276914.2469

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف آزمون مشخصه‌های روان‌سنجی نسخة کوتاه ابزار نیرومندی منشی (SECS؛ فرنهام و لستر، 2012) در گروهی از معلمان انجام شد. در مطالعه حاضر 200 معلم (100 مرد و 100 زن) به نسخة کوتاه ابزار نیرومندی منشی و پرسشنامه تعامل معلم (QTI؛ لارداسمی و کنی، 2001) پاسخ دادند. روش: به منظور تعیین روایی عاملی و پایایی نسخة کوتاه ابزار نیرومندی منشی به ترتیب از روش‌های آماری تحلیل عاملی تأییدی و ضرایب همسانی درونی استفاده شد. همچنین، به منظور مطالعة روایی سازة نسخة کوتاه ابزار نیرومندی منشی ضریب همبستگی بین مقیاس‌های چندگانة مربوط به نیرومندهای منشی با وجوة رفتار رابطة بین‌فردی معلم دانش ـ آموز گزارش شد. یافته‌ها: نتایج تحلیل عاملی تاییدی نسخة کوتاه ابزار نیرومندی منشی بر پایة نرم‌افزار AMOS نشان داد که در نمونة معلمان ایرانی ساختار چندبُعدی ابزار نیرومندی‌های منشی شامل شش فضیلت خرد و دانش، شجاعت، عدالت، میانه‌روی، تعالی و انسانیت با داده‌ها برازش قابل قبولی داشت. نتایج مربوط به همبستگی بین نیرومندهای منشی با رفتارهای مثبت و منفی رابطة بین‌فردی معلم ـ دانش‌آموز به طور تجربی از روایی سازة نسخة کوتاه ابزار نیرومندی منشی حمایت کرد. ضرایب همسانی درونی فضایل چندگانه شامل خرد و دانش، شجاعت، عدالت، میانه‌روی، تعالی و انسانیت به ترتیب برابر با 66/0، 55/0، 52/0، 50/0، 55/0 و 76/0 به دست آمد. نتیجه-گیری: در مجموع، نتایج مطالعة حاضر نشان داد که نسخة کوتاه ابزار نیرومندی منشی برای سنجش نیرومندهای منشی در گروه نمونة معلمان ، ابزاری روا و پایا است.

کلیدواژه‌ها