نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی 4697- 19394، تهران، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی 4697- 19394، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

3 کارشناس ارشد مدیریت جهانگردی، تهران، ایران

چکیده

با توجه به اهمیت گردشگری آموزشی و نقش والدین به‌عنوان تعیین کننده مقصد و ایجاد کننده انگیزه در کودکان، این پژوهش سعی دارد؛ تا به بررسی مزایای آموزش کودکان در محوطه‌ها و بناهای میراث فرهنگی بپردازد. هدفِ پژوهش حاضر بررسی تأثیر سفرهای آموزشی کودکان بر یادگیری تجربی آن‌ها است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی والدین کودکانِ (4 تا 7 سال) که با تور تفریحی از محوطه میراث فرهنگی باغ فین کاشان به مدت یک هفته بازدید داشته‌اند، می‌شود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش جزو تحقیقات توصیفی پیمایشی می‌باشد . روش نمونه‌گیری این پژوهش در دسترس و تعداد آن 384 نفر بود. ابزار سنجش در این پژوهش پرسشنامه محقق‌ساخته بود. تحلیل‌های آماری نیز با استفاده روش معادلات ساختاری و با استفاده از نرم‌افزار SPSS و Amos انجام ‌شده است . برای تعیین ارتباط علی بین متغییرها از روش مدل معادلات ساختاری و سطوح معناداری به منظور آزمودن فرضیه‌ها p_value کوچکتر از 0/05 در نظر گرفته شد. یافته‌ها این پژوهش نشان داد یادگیری تجربی کودکان بر مزیت‌های آموزشی کودکان به واسطه تعاملات اثرگذار است و همچنین آگاهی از برند محوطه‌های تاریخی بر انگیزه برای یادگیری تجربی کودکان و مزیت‌های آموزشی کودکان تاثیر گذار می باشد، یافته‌ها حاکی ازآن است که آگاهی از برند محوطه‌های تاریخی بر انگیزه برای یادگیری تجربی کودکان و مزیت‌های آموزشی کودکان اثر مثبت و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها