نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیأت علمی دانشگاه خوارزمی

2 هیأت علمی دانشگاه پیام نور

3 دانشگاه ایلام

چکیده

چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی عدالت سازمانی در ارتباط بین رهبری تحول‌آفرین و جانشین‌پروری در آموزش عالی بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل همه مدیران (تعداد 200 نفر) دانشگاه خوارزمی بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس تعداد ۱۲۰ نفر به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌های پژوهش از سه ابزار پرسشنامه جانشین‌پروری(کیم، 2006)، رهبری تحول‌آفرین باس و ‌اولیو (2004) و عدالت سازمانی( نیهوف و مورمن ، 1993) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز با روش مدل‌یابی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزارهای AMOS و Spss22 انجام شد. نتایج مدل یابی معادلات ساختاری نشان داد که مدل مفهومی پژوهش با داده‌های تجربی برازش بسیار مطلوبی دارد و عدالت سازمانی نقش میانجی کامل را در ارتباط بین رهبری تحول‌آفرین با جانشین‌پروری دارد. بر این اساس رابطه متغیر رهبری تحول‌آفرین با جانشین‌پروری از طریق عدالت سازمانی در قالب تحلیل مسیر مورد تأیید قرار گرفت. بدین شرح که متغیر عدالت سازمانی نقش تسهیل‌کننده را در رابطه بین رهبری‌ تحول‌آفرین با جانشین‌پروری نشان داد. همچنین متغیر پیش‌بین رهبری تحول‌آفرین اثر مستقیم و مثبت بر جانشین‌پروری مدیران داشت. بر اساس نتایج پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که عدالت سازمانی در دانشگاه نقش تسهیل‌کننده در توسعه برنامه‌های جانشین‌پروری دارد. بدین شرح که با اتخاذ رویکرد رهبری تحول‌آفرین در دانشگاه، عدالت سازمانی نیز در دانشگاه برقرار خواهد شد و در نهایت فرایند جانشین‌پروری نیز ارتقاء و توسعه پیدا خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها