نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

3 استادیار گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران

4 استادیار، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

چکیده
این پژوهش با هدف ارائه مدل ساختاری رهبری فضیلت‌گرا به منظور پیش بینی اشتیاق‌شغلی، رضایت‌شغلی و رفتارهای‌نوآورانه براساس تعهدسازمانی، جوسازمانی و راهبردهای مدیریتی در سال 1398 صورت گرفت. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده‌ها توصیفی-پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه اعضای هیئت علمی واحدهای دانشگاه آزاد در استان تهران به تعداد 2522 نفر بود. با توجه به ماهیت متفاوت دانشگاه آزاد، با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و در ابتدا از طریق نمونه‌گیری طبقه ای، 350 نفر به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه استاندارد برگرفته از چراغی و همکاران(1398) بود. پس از جمع‌آوری پرسشنامه‌ها، توصیف داده‌ها از طریق میانگین، انحراف معیار و ... با استفاده از نرم‌افزارSpss-21 و استنباط آماری داده‌ها از طریق مدل‌سازی معادلات ساختاری و به کمک نرم‌افزار LISREL-v8.80 انجام پذیرفت. ویژگی‌های فنی پرسشنامه شامل پایایی، روایی همگرا و روایی واگرا بررسی گردید و همچنین ضرایب مسیر و ضرایب معناداری نرم‌افزار برای بررسی فرضیه‌های پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند. در نهایت یافته‌های پژوهش تاثیر رهبری فضیلت‌گرا به منظور پیش بینی اشتیاق‌شغلی، رضایت‌شغلی و رفتارهای‌نوآورانه بر اساس تعهدسازمانی، جوسازمانی و راهبردهای مدیریتی را مورد تأیید قرار داد.

کلیدواژه‌ها