نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت آموزشی ،واحدکرمانشاه ،دانشگاه آزاداسلامی ،کرمانشاه،,ایران.

2 استاد یار گروه علوم تربیتی ،واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه،کرمانشاه ،ایران.

چکیده

هدف کلی پژوهش ارائه‌ی الگوی ساختاری رابطه هوش معنوی با عملکرد سازمانی بر اساس مدل ا چیو بود. روش پژوهش مطالعه حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل تمامی کارکنان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی استان کرمانشاه بود که نمونه پژوهش شامل 374 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی، انتخاب شدند. ابزارهای این پژوهش شامل پرسشنامه‌های استاندارد عملکرد سازمانی هرسی و گلد اسمیت (2009)، و پرسشنامه هوش معنوی کینک (2009) بود که پس از محاسبه روایی و پایایی آن‌ها، بین نمونه توزیع و داده‌ها با استفاده از مدل معادلات ساختاری تحلیل شدند. نتیجه‌ی ناشی از فرضیه اصلی پژوهش نشان داد که هوش معنوی دارای رابطه‌ی مثبت و معنی دار با عملکرد سازمانی می‌باشد (T-value = 35/16). همچنین بعد تفکر وجودی انتقادی هوش معنوی با عملکرد سازمانی (r= 0.755, p < 0.01)، بعد تولید معنای شخصی هوش معنوی با عملکرد سازمانی (r= 0.832, p < 0.01)، بعد آگاهی متعالی هوش معنوی و با عملکرد سازمانی (r= 0.802, p < 0.01) و نهایتاً بعد بسط حالت هشیاری هوش معنوی با عملکرد سازمانی (r= 0.679, p < 0.01) دارای رابطه‌ی مثبت و معنی‌دار می‌باشد. از این‌رو پیشنهاد می‌شود مدیران بخش‌های مختلف دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی استان کرمانشاه در راستای بهبود عملکرد سازمانی نگاه ویژه‌ای به هوش معنوی داشته باشند.
واژگان کلیدی: هوش معنوی، عملکرد سازمانی، مدل اچیو

کلیدواژه‌ها