طراحی الگوی توسعه فردی به عنوان رویکردی استراتژیک درتوسعه منابع انسانی سازمان‌های دانش‌بنیان (مورد: شرکت های فناوری اطلاعات و ارتباطات منتخب)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، مدیریت منابع انسانی ، دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه مدیریت فرهنگی، دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ج.ا. ایران.

4 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

10.22034/jiera.2020.206841.2124

چکیده

پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی توسعه فردی به عنوان رویکردی استراتژیک در توسعه منابع انسانی سازمان‌های دانش‌بنیان و در شرکت های دانش بنیان منتخب پارک فناوری پردیس و معاونت شبکه شرکت مخابرات تهران انجام شده‌‌است. روش پژوهش آمیخته اکتشافی بوده است. جامعه پژوهش شامل مدیران و کارکنان شرکتهای دانش بنیان منتخب پارک فناوری پردیس و معاونت شبکه شرکت مخابرات به تعداد 980 بوده که با استفاده از فرمول کوکران، نمونه 276 نفری انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه‌ محقق ساخته توسعه فردی با پایایی(90/0=α) استفاده شد که روایی محتوای آن ها نیز بررسی و تأیید گردید. نتایج بخش کیفی نشان داد، توسعه فردی شامل هفت بعد عوامل فردی، عوامل سازمانی، عوامل مدیریتی، فرایند توسعه و راهبردهای توسعه فردی و نهایتا نتایج توسعه فردی بوده است. یافته‌های بخش کمی نیز نشان داد مدل از برازش خوبی با داده‌ها برخوردار بوده است و تمامی ابعاد برنامه توسعه فردی، در مدل نهایی باقی ما‌نده است؛ فقط تعدادی از زیرمؤلفه‌ها از مدل حذف شد.

کلیدواژه‌ها