تدوین الگوی مناسب کیفیت اجرای نظام آموزشی 3-3-6 دوره اول متوسطه استان کهگیلویه وبویراحمد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار علوم تربیتی دانشگاه محقق اردبیلی،اردبیل، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه محقق اردبیلی،اردبیل، ایران

3 دانشیار علوم تربیتی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

10.22034/jiera.2020.206360.2113

چکیده

مطالعه حاضر با هدف تدوین الگوی مناسب کیفیت اجرای نظام آموزشی 3-3-6 دوره اول متوسطه انجام گرفت. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر شیوه جمع‌آوری داده‌ها توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را دانش آموزان، معلمان و مدیران مدارس متوسطه استان کهگیلویه و بویراحمد تشکیل داده‌اند. 900 نفر به شیوه نمونهگیری خوشه‌ای انتخاب گردید. ابزار جمعآوری داده‌ها، پرسشنامه محقق ساخته بود. جهت بررسی روائی و پایایی ابزارهای اندازهگیری به روائی محتوا و نتایج مدل اندازهگیری استناد شد که نتایج روایی و پایایی پرسشنامهها تأیید شد. برای تحلیل داده‌ها از مدلسازی معادلات ساختاری با کمک نرم افزار Smart PLS 3 استفاده شد. بر اساس نتایج، هر یک از مقادیر پیش بین مدل، درصدی از واریانس مشتری گرایی در نظام آموزشی را تبیین می‌کنند. در بررسی مدل نهایی پژوهش مشخص شد که مجموع متغیرهای مستقل قادر به تبیین 77 درصد از تغییرات مشتری گرایی در نظام آموزشی هستند که مقدار قابل توجهی است. قدرت پیش‌بینی مدل در مورد مشتر گرایی قوی گزارش شد. بر اساس نتایج بررسی معناداری ضرایب مسیر مدل ساختاری پژوهش، آماره t برای ارتباط تمام متغیرها بیشتر از 1.96 بوده و بر این اساس در سطح اطمینان 95 درصد معنادار گزارش شدند (P-Value ≤ 0.01). با توجه به مقدار بدست آمده برای GOF به میزان 0.669 بوده که قوی بودن مدل را نشان می‌دهد، و بنابراین برازش مناسب مدل کلی تأیید شد.

کلیدواژه‌ها