رابطه ادراک از سیاست سازمانی و مدیریت مسیر شغلی با فلات شغلی (به منظور ارائه مدل)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت آموزشی،واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی،ساری ،ایران

2 دانشجوی دکتری رشته مدریت آموزش عالی،واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی،ساری ،ایران.

3 گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری، ساری ، ایران

10.22034/jiera.2020.206072.2109

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه ادراک از سیاست سازمانی و مدیریت مسیر شغلی با فلات شغلی کارکنان دانشگاه فرهنگیان به منظور ارائه مدل بود روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری کلیه کارکناندانشگاه فرهنگیان منطقه ٨ کشور استان های سمنان و گلستان و مازندران در سال97-96 به تعداد 221 نفر بود که 140 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری شامل پرسشنامه استاندارد ادراک سیاسی کاکمار و کارلسون(1997)، پرسشنامه استاندارد مدیریت مسیر شغلی آدکلا(2011) و پرسشنامه استاندارد فلات شغلی میلیمن(1992) بود. نتایج نشان داد ارتباط مثبت و معنی داری بین ادراک سیاست سازمانی و ابعاد آن با فلات شغلی و ابعاد آن وجود دارد و ارتباط منفی و معنی داری بین مدیریت مسیر شغلی با فلات شغلی و ابعاد آن وجود دارد. همچنین ابعاد ادراک سیاست سازمانی و مدیریت مسیرشغلی به طور همزمان در مدل قابلیت تبیین 5/83 درصدی از متغیر وابسته فلات شغلی را دارد و مدل ارتباطی تبیین شده دارای شاخص نیکویی برازش 63/0 بود.

کلیدواژه‌ها