ارائه الگویی به منظورارتقای نظام آموزشی کارکنان بانک ملی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت آموزشی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران(

2 دانشجو دکتری گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات، دوبی

3 دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22034/jiera.2020.204055.2096

چکیده

پژوهش حاضربا هدف ارائه الگویی به منظور ارتقای نظام آموزشی کارکنان بانک ملی انجام پذیرفت.بر این اساس، پژوهش حاضربرحسب نوع داده آمیخته، برحسب هدف، کاربردی-بنیادی،ازنظر زمان گرداوری داده مقطعی وازنظر روش اجرای پژوهش توصیفی-پیمایشی بود.جامعه آماری بخش کیفی پژوهش شامل خبرگان دانشگاهی ومدیران شعب بانک ملی ایران بودندکه بااستفاده ازاصل اشباع وروش نمونه گیری هدفمندتعداد 10 نفربرای بخش کیفی انتخاب شدند. در بخش کمی پژوهش نیز، جامعه آماری شامل تمامی کارکنان بانک ملی ایران، شعب تهران بودندکه با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری خوشه ای مرحله ای، تعداد 346 نفر از کارکنان بانک ملی به‌عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. گردآوری داده های به دو روش کتابخانه ای و میدانی انجام پذیرفت.در بخش میدانی، ازمصاحبه وپرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روایی پرسشنامه شامل روایی صوری،محتوا وروایی سازه بودوپایایی آن باضریب آلفای کرونباخ(عوامل ساختاری: 0.794، عوامل محتوایی: 0.836، عوامل زمینه ای: 0.825 ) وضریب پایایی ترکیبی (ابعاد فردی: 0.736، ابعادآموزشی: 0.838، ابعادسازمانی: 0.779،) اندازه‌گیری وموردتاییدقرارگرفتند.تجزیه وتحلیل داده‌هادربخش کیفی تحلیل محتوای متن (کدگذاری) و در بخش کمی در دو قسمت توصیفی و استنباطی انجام پذیرفت. در بخش استنباطی، از تحلیل عاملی اکتشافی، تأییدی و آزمون تی تک نمونه‌ای بهره گرفته شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که عوامل ارتقای نظام آموزشی کارکنان بانک ملی شامل عوامل فردی، آموزشی و سازمانی است. همچنین یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که در وضعیت موجود، عوامل فردی ارتقای نظام اموزشی از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست.

کلیدواژه‌ها