تبیین تجربیات زنده دانش آموزان از عوامل موثر برانگیزش تحصیلی: یک مطالعه کیفی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مشاوره، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه مشاوره، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

10.22034/jiera.2019.202529.2080

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تبیین تجربیات زنده دانش آموزان پایه دوازدهم از انگیزش تحصیلی بوده است. روش پژوهش کیفی و ابزار جمع آوری اطلاعات مصاحبه بود. جامعه پژوهش دانش آموزان پایه دوازدهم بودند. نمونه گیری به صورت هدفمند بوده به این صورت که تا جایی که دیگر به اطلاعات جدید پیدا نمی شد، نمونه گیری نیز پایان می پذیرفت؛ بنابراین نمونه شامل 19 نفر از دانش آموزان بود که در یک مصاحبه نیمه ساختار یافته شرکت کردند. داده های حاصل از مصاحبه با روش نظریه زمینه ای و متون به روش تحلیل محتوای کیفی، تحلیل شدند و مقوله های اصلی انگیزش تحصیلی استخراج شد. بدین ترتیب عوامل موثر بر انگیزش تحصیلی در سه مقوله اصلی کد گذاری شده که هر کدام دارای مقوله های فرعی دیگری می شد. مقوله های اصلی به دست آمده عبارت اند از: 1- عوامل فردی شامل مقوله های فرعی داشتن هدف، انرژی، آینده روشن، خود باوری، خودکارآمدی، موفقیت، علاقه و راهبردهای یادگیری ؛ 2 عوامل خانوادگی شامل تشویق ها و حمایت پدر و مادر ؛ 3- عوامل اجتماعی شامل؛ تشویق دوستان و همسالان، الگو قرار دادن افرادی که به موفقیت رسیدن بود. به طور کلی انگیزش تحصیلی از عوامل متعددی چون فرد، خانواده و اجتماع متأثر است.

کلیدواژه‌ها