مقایسه اثر شکاف نسلی در استفاده از زبان، ارتباط کلامی و غیر کلامی پدران و پسران آن‌ها از دیدگاه زبان‌شناختی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه زبانشناسی، دانشگاه پیام نور.

10.22034/jiera.2020.201046.2061

چکیده

یکی از عوامل ایجاد شکاف بین نسل‏ها، به ارتباط بین نسل‏ها مربوط می‏شود. زبان یکی از ابزارهای ارتباط بین اعضای یک خانواده و افراد یک جامعه است. این مطالعه بر اساس نظریه مانهایم (1952) و مید (1978)، با بررسی عوامل شکاف نسلی، سعی در بررسی تأثیر شکاف نسلی در استفاده از زبان، ارتباط کلامی و غیرکلامی پدران و پسران آن‌ها از دیدگاه زبان‌شناختی دارد. روش انجام تحقیق حاضر، علی- مقایسه‏ای می‏باشد. برای به دست آوردن داده‏های زبانی از تحلیل نتایج آزمون TAT، مصاحبه و مشاهدۀ رفتارهای جوانان و والدین آن‌ها استفاده‌ شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‏ها از آزمون یومن ویتنی و ضریب توافقی استفاده‌ شد. جامعۀ آماری موردمطالعه، سی‌وپنج نفر از دانش آموزان در دسترس در مقطع متوسطه به همراه پدرانشان بودند. نتایج تجزیه‌وتحلیل آماری مبین این موضوع است که تفاوت معنی‌داری بین کاربرد واژگان زبان معیار (زبان فارسی)، واژگان زبان انگلیسی، واژگان نامأنوس و زبان غیرکلامی در کاربرد زبانی پدران و پسران متعلق به دو نسل متفاوت وجود دارد.

کلیدواژه‌ها