شناسایی و الویت بندی راهبردهای کارآفرینی سازمانی تاثیرگذاربر خلاقیت و ادراک توانمندی های هنرجویان شهرستان ایرانشهر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری، مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون، کازرون، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایران

3 استادیار گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون، کازرون، ایران

10.22034/jiera.2019.199806.2040

چکیده

درجامعه امروزی،گرایش کارآفرینان وراهبردهای کارآفرینی می‌توانددرخلاقیت وادراک توانمندی‌های دانش‌آموختگان وهنرجویان جامعه تأثیرگذار باشد.به‌طورکلی،این پژوهش ازمحدودمطالعاتی است که برروی تأثیرگذاری راهبردهای کارآفرینی سازمانی برخلاقیت وhدراک توانمندی‌ها ]صورت گرفته است هدف پژوهش حاضر ]شناسایی واولویت‌بندی راهبردهای کارآفرینی سازمانی تأثیرگذار برخلاقیت و ادراک توانمندی‌های هنرستان‌های هنرجویان فنی وحرفه‌ای شهرستان ایرانشهر بود.این پژوهش ازنظر هدف کاربردی وازنظر ماهیت و روش، توصیفی-پیمایشی است.جامعه آماری موردمطالعه د این پژوهش شامل مدیران ومتخصصان کارآفرینی هنرستان‌های فنی وحرفه‌ای شهرستان ایرانشهر بودندکه باتوجه به محدودبودن جامعه بااستفاده ازروش سرشماری، تعداد 25 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اصلی مورداستفاده در این تحقیق برای گردآوری داده‌ها مصاحبه عمیق و ساختاریافته بود. برای تجزیه‌وتحلیل اطلاعات از روش تصمیم‌گیری سلسله مراتبی(AHP) با استفاده از نرم‌افزار Expert Choice استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه‌وتحلیل اطلاعات نشان داد راهبردهای حمایتی-تشویقی در اولویت اول تأثیرگذاری بر خلاقیت و ادراک توانمندی قرار دارند. راهبردهای حمایتی در این اولویت‌بندی شامل قوانین حمایتی مناسب و کافی برای پشتیبانی از هنرجویان کارآفرین و روان‌سازی و تسهیل قوانین و مقررات ناظر و تأثیرگذار بر فضای کسب‌وکار می‌شود همچنین راهبرد فرهنگی-اجتماعی در رده دوم اولویت‌های تأثیرگذار بر خلاقیت و ادراک توانمندی قرار دارد که از طریق ایجاد فرهنگ و روحیه کارآفرینی در جامعه کارآفرینان سازمانی می‌تواند ایفای نقش نماید و راهبردهای مدیریتی-سیستمی، راهبرد آموزشی-مهارتی، راهبرد فردی و راهبرد محیطی در اولویت‌های بعدی تأثیرگذار بر خلاقیت و ادراک توانمندی قرار دارند بنابراین آنچه در بررسی راهبردهای کارآفرینی سازمانی، بسیار اهمیت دارد، وجود معیارهای صریح و روشن عملکرد است، که توسط آن بتوان تلاش‌ها را هدایت نمود و نتایج به‌دست‌آمده را ارزیابی کرد.

کلیدواژه‌ها