شناسایی مولفه ها و تحلیل محتوای برنامه درسی علوم تجربی دوره ابتدایی برمبنای سند تحول بنیادین (مطالعه موردی برنامه درسی پایه پنجم)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 دانشیار گروه برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

3 استاد، معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

10.22034/jiera.2019.199787.2034

چکیده

این پژوهش درصدد شناسایی مولفه ها و تحلیل محتوای برنامه درسی علوم تجربی دوره ابتدایی بر مبنای سند تحول بنیادین (مطالعه موردی برنامه درسی پایه پنجم) در سال تحصیلی 1398-1397 است. روش پژوهش طرح ترکیبی (آمیختة) که در دو فاز کیفی از نوع تحلیل محتوا با نظام مقوله بندی استقرایی و در فاز کمی از نوع تحلیل محتوا با استفاده از مدل شانون انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش در سطح کیفی اسناد بالادستی نظام آموزش و پرورش ایران و در سطح کمی کتاب علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی است. ابزار جمع آوری اطلاعات، فیش ها و جداول محقق ساخته ای بودند که جهت ثبت و شناسایی مولفه های کتاب علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی از آنها استفاده شد. با استفاده از روش تحلیل محتوا در سطح کیفی 60 گویه و 24 مولفه از سند تحول بنیادین استخراج و با استفاده از مدل آنتروپی شانون در فاز کمی 47 گویه و 22 مولفه از کتاب برنامه درسی پایه پنجم ابتدایی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که در کتاب علوم تجربی پنجم ابتدایی بیشترین ضریب اهمیت مربوط به گویه های نگاه علمی به مسائل و حوادث، مشارکت پذیری در فعالیت ها، آموزش اصول اولیه کارآفرینی و کمترین ضریب بهره گیری از محیط های مجازی و رسانه ها جهت ارتقای یادگیری، ایجاد کننده فرصت های متنوع آموزشی برای دانش آموزان با نیاز ویژه، ایجاد فرصت برای راه اندازی و تشکیل نمایشگاه های علمی دست ساخته های فراگیران و توانایی کار کردن و استفاده از منابع دیجیتال بود.

کلیدواژه‌ها