بازنمایی تجارب زیسته اساتید در انتشار بازنگری بومی برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 استاد، مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشیار گروه برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران .

10.22034/jiera.2019.199777.2029

چکیده

این پژوهش با هدف تبیین انتشار بازنگری بومی برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان بر اساس تجارب زیسته اساتید در سال 1397 انجام گرفته بود. در این پژوهش از روش کیفی، از نوع پدیدارشناسی استفاده شده است. ملاک برآورد حجم نمونه (9 نفر) اصل اشباع نظری بوده است. جامعه آماری شامل تمامی اساتید دانشگاه فرهنگیان بود که از بین آنان 9 نفر از اساتیدی که سابقه مدیر گروهی یا مشارکت در طرح های بازنگری را داشتند به صورت؛ نمونه گیری هدفمند از نوع موارد استثنایی یا کرانه ای انتخاب گردیدند. جمع آوری اطلاعات با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام وباروش کدگذاری موضوعی موردتجزیه وتحلیل قرارگرفت.ازمجموعه یافته های این پژوهش، پس از حذف کدهای مشترک، 379 کدمفهومی استخراج شدکه بیانگرتجارب اساتیددرشناسایی مراحل تدوین مدل بومی بازنگری برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان بود. در زمینه مقدمات بازنگری بومی برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان از 3 مولفه اصلی انتشار بازنگری بومی برنامه درسی، عوامل درونی انتشار و عوامل بیرونی انتشار و هفت زیرمولفه دسته بندی شدند. یافته هانشان دادکه این پژوهش بادرنظر گرفتن مقضیات بومی و محلی به تبیین انتشار بازنگری بومی برنامه درسی بر اساس عوامل درونی و بیرونی انتشار و بیان فرصت ها و الزامات پرداخت.

کلیدواژه‌ها