استنتاج اهداف، مبانی واصول عدالت در ‌‌‌روش‌های تعلیم و تربیت بر اساس آموزه‌های اسلامی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 دانشجوی دکتری رشته فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

3 استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان،اصفهان ایران

4 استاد گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

10.22034/jiera.2019.199773.2026

چکیده

هدف از پژوهش حاضر استنتاج اهداف، مبانی و اصول عدالت در ‌‌‌روش‌های تعلیم و تربیت بر اساس آموزه‌های اسلامی است. برای دستیابی به این هدف از روش تحقیق کیفی با بکارگیری الگوی بازسازی شده استنتاجی فرانکنا استفاده شده است. تحلیل داده‌های پژوهش با استفاده از دسته‌بندی و کدگذاری موضوعی و تفسیر صورت گرفته است و جهت اطمینان داده‌ها به طور مستمر مورد بازبینی قرار گرفته است. در این پژوهش ابتدا اهداف عدالت مشخص گردید و مبانی عدالت بیان شد سپس اصول عدالت که دستورالعملهای کلی است از مبانی استنتاج گردید و با تکیه بر اصول روشهای عادلانه که دستورالعمل‌های جزیی است استخراج گردید. بر اساس یافته های پژوهش اصول عدالت عبارتند از: رعایت حقوق فردی و اجتماعی، رعایت استحقاقها، اعتدال و توازن، بصیرت در عدل، حب ذات، انصاف، دادگری و میانهروی. و بر اساس یافتهها برخی از روشهای تربیتی عادلانه عبارتند از: برقراری عدالت اجتماعی، خشنودی مردم بر اساس ضوابط عقلی و شرعی، تکلیف به اندازه وسع، پاداش به قدر عمل، مجازات به قدر خطا، برقراری تناسب و هماهنگی بین اجزاء، احساس خوشایندی ناشی از درک فرد، قانونگذاری و پیروی از قانون.

کلیدواژه‌ها