بررسی قابلیت‌های موردنیاز معلمان و شاگردان به‌منظور پرورش هوش هیجانی در دوره پیش‌دبستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی،دانشکده ادبیات ،علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه علوم و تحقیقات، تهران،ایران

2 دانشگاه خوارزمی ، تهران ، ایران

3 دانشیار گروه برنامه ریزی درسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

10.22034/jiera.2019.199771.2025

چکیده

این پژوهش با هدف شناسایی ویژگی معلمان و شاگردان برای پرورش هوش هیجانی در دوره پیش‌دبستان انجام شد. روش پژوهش، سنتزپژوهی بود. جامعه آماری تحقیق اسنادی کلیه اسناد شامل مقاله، کتاب علمی، رساله‌ها، منابع علمی و پایگاه‌های اطلاعات علمی مرتبط با مؤلفه‌های تعیین ویژگی‌های مورد نیاز مربیان و شاگردان به‌منظور پرورش هیجانی در دوره پیش‌دبستان بود که 79منبع با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده‌ها به سه شیوه کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام شد. یافته‌ها نشان داد که ویژگی‌های کودکان پیش‌دبستانی برای پرورش هوش هیجانی عبارتند از: تعامل با محیط، تعامل‌محور بودن، تأثیرپذیری از هیجانات، انتخاب، تشخیص جنسیتی قدرت ادراک تفاوت‌ها و تشابهات، هیجانی بودن و...ویژگی‌های مربیان/معلمان برای پرورش هوش هیجانی عبارتند از: بیانگری هیجان، طرح‌کننده و ناقل مفاهیم، سؤال‌گری، بازیگری، شناخت کودکان، هنرمندی، فرآیند‌محور بودن، شناخت بازی کودکان و...از لحاظ موضوعی نیز دروس دوره پیش‌دبستانی تلفیقی است که مبتنی بر این مضامین در تلفیق است: تلفیق محتوا، تلفیق مهارتی، تلفیق فرآیندی، تلفیق محیط یادگیری، تلفیق موضوعی، تلفیق دروس، ترکیب نقشی و تلفیق فعالیتی.

کلیدواژه‌ها