بهینه کاوی (بنچ مارکینگ) وکاربردهای آن درآموزش عالی مطالعه دانشگاههای منتخب ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای گروه مدیریت آموزشی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز ، ایران

2 استادیار گروه مدیریت آموزشی ، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز ، ایران (نویسنده مسئول)

3 دانشیار گروه مدیریت آموزشی،واحد اهواز،دانشگاه آزاد اسلامی ، اهواز ایران

4 دانشیار گروه مدیریت آموزشی ، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز ، ایران

10.22034/jiera.2019.199766.2023

چکیده

هدف کلی از این مقاله ارزشیابی سیستم اطلاعات مدیریت در آموزش عالی ایران با استفاده از رویکرد بهینه کاوی است . با کاربرد این روش سیستم اطلاعات مدیریت چهار دانشگاه منتخب ( اصفهان ، تهران ، شیراز و اهواز ) با یکدیکر مقایسه شدند. جامعه آماری مورد مطالعه با روش نمونه گیری خوشه ای 1511 نفر دانشجو ، 1038 نفر استاد ، 518 نفر مدیر و 1158نفر از کارمندان انتخاب شدند. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه محقق ساخته متشکل از ابعاد سیستم اطلاعات مدیریت بود که پس از محاسبه روایی و پایایی آن بین گروههای مخاطب توزیع و با استفاده از روشهای آماری تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی شفه ،داده های بدست آمده تحلیل شدند. نتایج نشان داد که دانشگاه اصفهان با دارا بودن بالاترین میانگین در تمامی ابعاد نسبت به سایر دانشگاهها بهترین وضعیت را داشت . بر اساس مطالعه و بررسی های انجام شده روی دانشگاهها و موسسات اموزش عالی بدست آمده است، توصیه می گردد در یک پژوهش تطبیقی، سایر سازمانها و موسساتی که از سیستم های اطلاعات مدیریتی در کشور استفاده می کنند، مورد مطالعه قرار گیرند و طی آن چارچوب مذکور به بوته آزمایش سپرده شوند

کلیدواژه‌ها