چالش ها و نارسایی های پذیرش و کاربست فناوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، تهران عضو هیات علمی تمام وقت

10.22034/jiera.2020.164539.1757

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی چالش ها و نارسایی های پذیرش فناوری اطلاعات درتمامی ابعاد آموزشی، دانشجویی ومالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن می باشد. روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف کاربردی، واز نظراجرا توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری کلیه روسا، معاونین واعضای هیات علمی دانشگاه آزاد واحد رودهن که تعداد کل آنها 420 نفر گزارش شده بود؛ شیوه نمونه گیری و تعدادنمونه ها از طریق تصادفی چند مرحله ای به تعداد 201 نفر انتخاب شدند.برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل عاملی استفاده شد. نتایج نشان داد که از بین مؤلفه های نگرش نسبت به کار، انگیزش درونی و سهولت درک شده به صورت معنادار اثر سود مندی درک شده بر تمایل به استفاده را میانجی گری می کند. در نهایت از بین مؤلفه های نگرش نسبت به کار، سهولت درک شده به صورت معنادار اثر کسب مهارت بر تمایل به استفاده از فناوری را میانجی گری می کند.

کلیدواژه‌ها