دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. نقش حمایت اجتماعی و رضایت از زندگی در پیش بینی فرسودگی تحصیلی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مرداد 1399

10.22034/jiera.2020.232329.2278

زهره صیادپور؛ فریبرز درتاج؛ علیرضا کیامنش


2. فراتحلیل تأثیر عوامل فردی، آموزشگاهی و خانوادگی در عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستانی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1399

10.22034/jiera.2020.201807.2068

بایرامعلی رنجگر؛ مالک میرهاشمی؛ حسن پاشاشریفی


3. مطالعه تطبیقی نظام رتبه بندی معلمان و ارائه مدل مطلوب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اسفند 1399

10.22034/jiera.2020.194793.1964

محمد حسین نوقاب؛ هادی پورشافعی؛ بدری شاه طالبی حسین آبادی