دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. نقش حمایت اجتماعی و رضایت از زندگی در پیش بینی فرسودگی تحصیلی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مرداد 1399

10.22034/jiera.2020.232329.2278

زهره صیادپور؛ فریبرز درتاج؛ علیرضا کیامنش