تعداد مقالات: 468
27. تاثیر آموزشی شناختی برحافظه کاری و توجه متمرکز کودکان مضطرب

دوره 12، شماره 40، بهار 1397، صفحه 7-26

10.22034/jiera.2018.65180

پروانه نهروانیان؛ پرویز عسگری؛ فریبرز درتاج؛ فرح نادری؛ سعید بختیارپور


29. تبیین خرد بر مبنای دارایی‌های تحولی و میانجی گری بالندگی (ارائه مدلی علّی)

دوره 12، شماره 41، تابستان 1397، صفحه 7-25

شهریار مرادی؛ رسول کرد نوقابی؛ ابوالقاسم یعقوبی؛ خسرو رشید


30. الگوی اعتبارسنجی و تضمین کیفیت نظام آموزش عالی ایران از دیدگاه خبرگان

دوره 12، شماره 42، پاییز 1397، صفحه 7-24

10.22034/jiera.2018.78680

محمد مجتبی زاده؛ عباس عباس پور؛ حسن ملکی؛ مقصود فراست خواه


32. رابطۀ کمال‌گرایی والدین با سبک‌های فرزندپروری

دوره 4، شماره 8، بهار 1389، صفحه 9-29

محمدعلی بشارت؛ کورش عزیزی؛ سیده اسماء حسینی


33. تأثیر انتظار معلم بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال اول متوسطه

دوره 3، شماره 7، پاییز 1388، صفحه 9-21

مهدی امیر احمدی؛ نورعلی فرخی؛ حسن اسدزاده


35. بررسی پایایی، روایی و تحلیل عاملی مقیاس نشخوار خشم در دانشجویان دانشگاه تهران

دوره 2، شماره 5، پاییز 1387، صفحه 9-24

محمد علی بشارت؛ اسماء حسینی؛ رضا محمدمهر؛ کورش عزیزی


37. چگونگی کاربست قدرت در استقلال دانشگاهی در نظام آموزش عالی ایران: یک تحلیل گفتمان انتقادی

دوره 12، شماره 43، زمستان 1397، صفحه 7-24

10.22034/jiera.2018.83761

ابراهیم خلیلی؛ علی خورسندی طاسکوه؛ سعید غیاثی ندوشن؛ حمیدرضا آراسته


39. Electronic Non Formal Education: A Case Study of Tehran Municipality

دوره 5، شماره 14، پاییز 1390، صفحه 3-24

Nazila Khatib Zanjani؛ Bahman Zandi؛ Mehran Farajollahi؛ Essa Ebrahim Zadeh؛ Mohammad Reza Sarmadi


40. ذات گرایی در یادگیری از عمل به نظر

دوره 1، شماره 1، بهار 1386، صفحه 1-22

محمدرضا بهرنگی


41. نظام ملی مهارت و فناوری ایران (در تکاپوی ارائه مدل بومی)

دوره 4، شماره 10، پاییز 1389، صفحه 9-37

عبدالرضا شیخ الاسلامی؛ عبدالرسول پورعباس؛ کورش پرند؛ حسین خنیفر


42. مدل پاسخگویی اثربخش دانشگاه های دولتی: مطالعه آمیخته

دوره 13، شماره 44، بهار 1398، صفحه 7-22

10.22034/jiera.2019.85981

عباس عباس پور؛ محسن شاکری حسین آباد؛ حمید رحیمیان؛ مقصود فراستخواه


43. مقایسه وضعیت تنظیم شناختی هیجان در دانش‌آموزان خانواده‌های طلاق و عادی شهر شیراز

دوره 8، شماره 25، تابستان 1393، صفحه 1-15

10.22034/jiera.2014.87608

سیمین حسینیان؛ زهرا نادری نوبندگانی؛ مهرآور مؤمنی جاوید


45. ارزیابی معیارهای موثر بر شایسته‌یابی و شایسته‌ گزینی اعضای هیئت‌ علمی دانشگاهها از دیدگاه اعضای هیئت‌ علمی دانشگاه شهید بهشتی

دوره 10، شماره 34، پاییز 1395، صفحه 35-58

محبوبه عارفی؛ محمد قهرمانی؛ صالح رشید حاجی خواجه لو؛ غلامرضا یادگارزاده


46. بررسی اثربخشی آموزش امید بر سرزندگی تحصیلی دانش‌ آموزان دوره دوم متوسطه

دوره 10، شماره 35، زمستان 1395، صفحه 21-34

هانیه یاوری؛ فریبرز درتاج؛ حسن اسدزاده


47. تحلیل پدیدارشناسانه ادراک و تجربه زیسته معلمان مدارس ابتدایی از نقاط ضعف و قوت برنامه ارزشیابی‌ توصیفی

دوره 9، شماره 31، زمستان 1394، صفحه 19-68

کیوان صالحی؛ عباس بازرگان؛ ناهید صادقی؛ محسن شکوهی یکتا


48. نقش واسطه‌ای اهداف پیشرفت در ارتباط بین ساختار هدف نظام آموزشی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان

دوره 10، شماره 32، بهار 1395، صفحه 23-51

صدیقه جعفری؛ ملوک خاتمی؛ وحید نجاتی؛ مهناز اخوان تفتی؛ غلامرضا صرامی


49. رابطه‌ی توانایی حل مسئله اجتماعی با حافظه کاذب در نوجوانان بزهکار و عادی

دوره 10، شماره 33، تابستان 1395، صفحه 33-50

فاطمه کریمی اصفهانی؛ فاطمه قائمی


50. تبیین مدل بومی مدیریت مدارس متوسطه استان کرمان (مطالعه موردی شهر کرمان)

دوره 9، شماره 30، پاییز 1394، صفحه 27-62

نجمه حاجی پور عبایی؛ محمود ابوالقاسمی؛ محمد قهرمانی؛ رضا ساکی