شماره جاری: دوره 13، شماره 44، بهار 1398 
1. مدل پاسخگویی اثربخش دانشگاه های دولتی: مطالعه آمیخته

صفحه 7-22

عباس عباس پور؛ محسن شاکری حسین آباد؛ حمید رحیمیان؛ مقصود فراستخواه


2. شناسایی و اعتباربخشی مؤلفه‌های برنامه مطلوب آموزش ریاضی پیش از دبستان و تحلیل محتوای کتب مربوط

صفحه 23-36

ناهید شیرانی بیدآبادی؛ احمدرضا نصر اصفهانی؛ سید ابراهیم میر شاه جعفری؛ احمد عابدی


3. تدوین الگوی شکل‌گیری انتقال یادگیری به محیط کار در برنامه‌های توسعه منابع انسانی

صفحه 37-51

الهام سادات سلیمانی؛ علی اکبر امین بیدختی؛ محمود نجفی؛ مرتضی کرمی