1. تبیین مدل زمینه‌ای راهبردها و پیامدهای مزیت رقابتی مبتنی بر توانمندسازی اعضای هیات علمی و اساتید دانشگاه‌ها

صادق جهانگیری؛ مسلم چرابین؛ محمد کریمی؛ وحید ساعت چیان

دوره 15، شماره 54 ، پاییز 1400

http://dx.doi.org/10.22034/jiera.2021.268909.2445

چکیده
  توانمندسازی کادر آموزشی، مسیر توسعه و پیشرفت سازمان‌های آموزش‌محور در مواجهه با تغییرات جهانی می‌باشد. از این‌رو هدف تحقیق، تبیین مدل زمینه‌ای راهبردها و پیامدهای مزیت رقابتی مبتنی بر توانمندسازی اعضای هیات علمی و اساتید دانشگاه‌ها بود. به منظور تحقق این هدف از روش‌شناسی کیفی و روش تحقیق نظریه داده بنیاد استفاده شد. جامعه‌ی ...  بیشتر

2. ارایه الگویی برای مدیریت غیرمتمرکز درآموزش و پرورش بر اساس یک نظریه داده بنیاد

مجتبی ابراهیمی؛ نادر سلیمانی؛ حمید شفیع زاده

دوره 14، ویژه نامه ، تابستان 1399، ، صفحه 255-269

http://dx.doi.org/10.22034/jiera.2020.209868.2154

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف ارائه الگویی برای مدیریت غیرمتمرکز در آموزش‌وپرورش در سال تحصیلی 1397-98 انجام پذیرفت. این پژوهش ازنظر روش گرداوری داده‌ها توصیفی از نوع همبستگی بود و ازنظر روش رویکرد پژوهش کیفی و به شیوه نظریه داده بنیاد انجام شد. جامعه پژوهش حاضر کلیه کارکنان آموزش‌وپرورش منطقه 18 آموزش‌وپرورش شهر تهران بودند که ازاین‌بین 23 نفر ...  بیشتر

3. ارائه مدلی جهت بهبود کیفیت آموزش های فنی و حرفه ای: با توجه به الزامات اقتصاد مبتنی بر دانش

فرهاد شریعتی؛ علی اکبر امین بیدختی؛ محمود نجفی

دوره 13، شماره 47 ، زمستان 1398، ، صفحه 41-54

http://dx.doi.org/10.22034/jiera.2019.153837.1687

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش طراحی مدل ارتقاء کیفیت آموزش‏های فنی و حرفه‏ای بود. در این پژوهش از روش پژوهش کیفی مبتنی بر رویکرد ﻧﻈﺮﻳﺔ داده ﺑﻨﻴﺎد استفاده شد. در اﻳﻦ پژوهش ﺟﺎﻣﻌﺔ آماری صاحب‌نظران حوزه فنی و حرفه‏ای ﺷﺎﻣﻞ اعضای هیئت‌علمی، مدیران و صاحبان صنایع در استان کردستان و در سال 1397 بودند. با استفاده از روش گلوله برفی تعداد ...  بیشتر

4. تدوین الگوی شکل‌گیری انتقال یادگیری به محیط کار در برنامه‌های توسعه منابع انسانی

الهام سادات سلیمانی؛ علی اکبر امین بیدختی؛ محمود نجفی؛ مرتضی کرمی

دوره 13، شماره 44 ، بهار 1398، ، صفحه 37-51

http://dx.doi.org/10.22034/jiera.2019.164438.1756

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر ارائه مدلی برای انتقال یادگیری به محیط کار بود. به این منظور بر مبنای طرح مطالعه کیفی و با استفاده از رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد مطالعه انجام شد. جامعه آماری شامل مدیران، اعضای هیئت‌علمی، کارمندان، کارشناسان و متخصصان منابع انسانی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1397 بودند که با توجه به سطح اشباع داده­ها، 30 نفر از ...  بیشتر

5. تبیین و طراحی الگوی پویندگی و تحرک نظام آموزش عالی: رویکرد داده بنیاد

سید علی مدنی؛ الهام کاویانی؛ بهمن سعیدی پور؛ سوسن لایی

دوره 12، شماره 43 ، زمستان 1397، ، صفحه 165-183

http://dx.doi.org/10.22034/jiera.2018.83770

چکیده
  پژوهش حاضر، با هدف تبیین مدل پویندگی و تحرک نظام آموزش عالی صورت گرفت. روش پژوهش، کیفی و با به‌کارگیری روش تحقیق داده بنیاد بود. به‌منظور گردآوری اطلاعات و با به‌کارگیری روش نمونه‌گیری هدفمند، با 18 نفر از خبرگان آشنا به مباحث آموزش عالی مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. تجزیه‌وتحلیل داده در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و ...  بیشتر

6. طراحی الگوی تبیین کننده رویکرد مدیران دانشگاهی نسبت به آموزش و بهسازی اعضای هیئت علمی: مدلی برآمده از نظریه ای داده بنیاد

آیت سعادت طلب؛ کورش فتحی؛ مقصود فراستخواه؛ اباصلت خراسانی

دوره 7، شماره 23 ، زمستان 1392، ، صفحه 1-45

چکیده
  این پژوهش فرایند رویکرد مدیران دانشگاهی نسبت به آموزش و بهسازی اعضای هیئتعلمی را با استفادهاز طرح نظامدار نظریۀ داده بنیاد کاوش نموده است. برای این منظور از 21 نفر از سیاستگذاران در عرصهآموزشعالی، مدیران دانشگاهی، خبرگان حوزه آموزش و بهسازی اعضای هیئتعلمی درزمینۀ تحقیقمصاحبه به عمل آمد و دادهها از مصاحبهها استخراج شد. نتایج تحلیل ...  بیشتر